ОГЛАС – Меѓународен краткорочен експерт за интерна и екстерна комуникација, во компонентата 3 (спречување корупција) во проектот „Поддршка на ЕУ за владеење на правото“