Одлуки

Одлуки

45-та седница на ДКСК од 29.12.2020 година и продолжение од 30.12.2020 година

Одлука број: 12-131/1 од 11.01.2021 во врска со број 12-4362/19

Одлука број: 12-134/1 од 11.01.2021 во врска со број 12-3045/19

Одлука број: 12-135/1 од 11.01.2021 во врска со број 12-3079/19

Одлука број: 12-136/1 од 11.01.2021 во врска со број 12-5842/19

Одлука број: 12-5535/2 од 08.01.2021 година

Одлука број: 12-857/2 од 08.01.2021 во врска со број 12-5602/19

Одлука број: 12-4227/4 од 08.01.2021 година

Одлука број: 12-2172/5 од 08.01.2021 во врска со број 12-4719/19

Одлука број: 12-2175/3 од 08.01.2021 во врска со број 12-2689/19

Одлука број: 12-2779/3 од 08.01.2021 во врска со број 12-2210/19

Одлука број: 12-2171/4 од 08.01.2021 во врска со број 12-5229/19

Одлука број: 12-2424/5 од 08.01.2021 во врска со број 12-2424/19

Одлука број: 12-2517/4 од 08.01.2021 во врска со број 12-5161/19

Одлука број: 12-1719/5 од 05.01.2021 во врска со број 12-1719/20

Одлука број: 12-2130/7 од 08.01.2021 во врска со број 12-5321/19

Одлука број: 12-2623/3 од 08.01.2021 во врска со број 12-5155/19

Одлука број: 12-4343/2 од 05.01.2021 година

Одлука број: 12-2989/2 од 05.01.2021 година

Одлука број: 12-3162/2 од 05.01.2021 година

Одлука број: 12-435/4 од 05.01.2021 во врска со број 12-2864/19

Одлука број: 12-1261/5 од 05.01.2021 во врска со број 12-3649/19

Одлука број: 12-3292/3 од 05.01.2021 во врска со број 12-4903/19

Одлука број: 12-562/3 од 05.01.2021 во врска со број 12-2054/19

Одлука број: 12-2163/3 од 05.01.2021 во врска со број 12-3723/19

Одлука број: 12-5575/2 од 05.01.2021 година

Одлука број: 12-5497/2 од 05.01.2021 година

Одлука број: 12-3821/4 од 05.01.2021 во врска со број 12-3821/19

Одлука број: 12-432/4 од 05.01.2021 во врска со број 12-3284/19

Одлука број: 12-1829/3 од 05.01.2021 во врска со број 12-4263/19

Одлука број: 12-2591/2 од 05.01.2021 во врска со број 12-2591/20

Одлука број: 12-1510/2 од 05.01.2021 во врска со број 12-1510/20

Одлука број: 12-77/1 од 05.01.2021 во врска со број 12-487/19

Одлука број: 12-75/1 од 05.01.2021 во врска со број 12-2236/19

Одлука број: 12-74/1 од 05.01.2021 во врска со број 12-5358/19

Одлука број: 12-4458/1 од 30.12.2020 во врска со број 12-5099/19

Одлука број: 12-4457/1 од 30.12.2020 во врска со број 12-3390/19

Одлука број: 12-72/1 од 05.01.2021 во врска со број 12-5390/19

Одлука број: 12-73/1 од 05.01.2021 во врска со број 12-5189/19

Одлука број: 12-70/1 од 05.01.2021 во врска со број 12-2398/19

Одлука број: 12-231/2 од 30.12.2020 во врска со број 12-1451/19

Одлука број: 12-345/2 од 30.12.2020 во врска со број 12-2591/19

Одлука број: 12-490/9 од 30.12.2020 година

Одлука број: 12-905/4 од 30.12.2020 година

Одлука број: 12-1881/3 од 30.12.2020 во врска со број 12-3458/19

Одлука број: 12-1925/7 од 30.12.2020 во врска со број 12-3270/19

Одлука број: 12-1976/26 од 30.12.2020 година

Одлука број: 12-2242/5 од 30.12.2020 во врска со број 12-2538/19

Одлука број: 12-2244/5 од 30.12.2020 во врска со број 12-2931/19

Одлука број: 12-2247/2 од 30.12.2020 во врска со број 12-3807/19

Одлука број: 12-2489/5 од 30.12.2020 во врска со број 12-1369/19

Одлука број: 12-2752/5 од 30.12.2020 во врска со број 12-3366/19

Одлука број: 12-3346/3 од 30.12.2020 во врска со број 12-5093/19

42-ра седница на ДКСК од 27.11.2020 година и продолжение од 11.12.2020 година и 14.12.2020 година

Одлука број: 12-480/4 од 03.12.2020 година

Одлука број: 12-580/3 од 17.12.2020 во врска со број 12-5577/19

Одлука број: 12-581/3 од 17.12.2020 во врска со број 12-5517/19

Одлука број: 12-3746/2 од 16.12.2020 во врска со број 12-5792/19

Одлука број: 12-1917/4 од 16.12.2020 во врска со број 12-2596 од 2019 година

Одлука број 12-4296/1 од 16.12.2020 во врска со број 12-4349 од 2019 година

Одлука број 12-2540/8 од 16.12.2020 во врска со број 12-5354 од 2019 година

Одлука број: 12-4238/3 od 17.12.2020 година во врска со број 12-4238 од 2019 година

Одлука број: 12-433/3 od 17.12.2020 година во врска со број 12-3015 од 2019 година

Одлука број: 12-444/6 od 17.12.2020 година во врска со број 12-4344 од 2019 година

Одлука број: 12-500/5 od 17.12.2020 година во врска со број 12-4932 од 2019 година

Одлука број: 12-1222/4 od 17.12.2020 година

Одлука број: 12-239/4 od 16.12.2020 година во врска со број 12-3191 од 2019 година

Одлука број: 12-1831/3 od 16.12.2020 година во врска со број 12-3711 од 2019 година

Одлука број: 12-1833/3 od 16.12.2020 година во врска со број 12-3603 од 2019 година

Одлука број: 12-1885/5 od 16.12.2020 година во врска со број 12-5513 од 2019 година

Одлука број: 12-1903/3 od 16.12.2020 година во врска со број 12-3502 од 2019 година

Одлука број: 12-4290/1 od 16.12.2020 година во врска со број 12-4055 од 2019 година

Одлука број: 12-4291/1 od 16.12.2020 година во врска со број 12-4228 од 2019 година

Одлука број: 12-4550/2 od 16.12.2020 година

Одлука број 12-5791/2 од 16.12.2020 година

Одлука број 12-5737/2 од 16.12.2020 година

Одлука број 12-5667/2 од 16.12.2020 година

Одлука број 12-4562/2 од 16.12.2020 година во врска со број 4562 од 2019

Одлука број 12-2487/3 од 16.12.2020 година во врска со број 3329-2019

Одлука број 12-2397/6 од 16.12.2020 година во врска со број 2019

Одлука број 12-2213/6 од 16.12.2020 година

Одлука број 12-2092/3 од 16.12.2020 година во врска со број 12-5849 од 2019

Одлука број: 12-715/5 од 16.12.2020 година

Одлука број: 12-749/2 од 16.12.2020 година

Одлука број: 12-969/6 во врска со број 12-5254 од 2019 година

Одлука број: 12-1212-3 во врска со број 12-3968 од 2019 година

Одлука број: 12-1401/7 од 16.12.2020 година

Одлука број: 12-1913-3 во врска со број 12-5547 од 2019 година

Одлука број: 12-1914-4 во врска со број 12-5761 од 2019 година

Одлука број: 12-1918-5 во врска со број 12-2452 од 2019 година

Одлука број: 12-1980/3 во врска со број 12/4350 од 2019 година

Одлука број: 12-1981/3 во врска со број 12-3475 од 2019 година

Одлука број: 12-2158/11 од 16.12.2020 година

Одлука број: 12-2351/4 од 16.12.2020 година

Одлука број: 12-3806/4 во врска со број 5844 од 2019 година

Одлука број: 12-3852/3 од 16.12.2020 година

Одлука број: 12-4053/3 во врска со број 12-4053 од 2019 година

Одлука број: 12-4914/2 во врска со број 4914 од 2019 година

Одлука број: 12-5579/2 од 16.12.2020 година

Одлука број: 12-120/33 од 07.12.2020 година во врска со број 12-5267/19

Одлука број: 12-2985/2 од 01.12.2020 година во врска со број 12-2985/19

Одлука број: 12-1216/3 од 01.12.2020 година во врска со број 12-4022/19

Одлука број: 12-2680/2 од 01.12.2020 година во врска со број 12-2680/19

Одлука број: 12-2750/3 од 01.12.2020 година во врска со број 12-4968/19

Одлука број: 12-4329/2 од 01.12.2020 година во врска со број 12-4329/19

Одлука број: 12-5251/2 од 01.12.2020 година во врска со број 12-5251/19

Одлука број: 12-1220/15 од 01.12.2020 година во врска со број 12-5219/19

Одлука број: 12-2707/3 од 01.12.2020 година во врска со број 12-3397/19

Одлука број: 12-2981/4 од 01.12.2020 година

Одлука број: 12-4356/2 од 01.12.2020 година во врска со број 12-4356/19

41-ва седница на ДКСК од 11.11.2020 година и продолжение од 12.11.2020 година

Одлука број: 12-3208/2 од 23.11.2020 година во врска со број 12-3271/19

Одлука број: 12-3197/2 од 23.11.2020 година

Одлука број: 12-1872/2 од 23.11.2020 година

Одлука број: 12-2169/3 од 23.11.2020 година во врска со број 12-2272/19

Одлука број: 12-2371/2 од 23.11.2020 година

Одлука број: 12-483/2 од 20.11.2020 година во врска со број 12-3635/19

Одлука број: 12-1951/2 од 20.11.2020 година

Одлука број: 12-90/4 од 20.11.2020 година

Одлука број: 12-5180/2 од 20.11.2020 година

Одлука број: 12-4473/2 од 18.11.2020 година

Одлука број: 12-4287/2 од 17.11.2020 година

Одлука број: 12-2203/3 од 17.11.2020 година во врска со број 12-4656/19

Одлука број: 12-1856/6 од 17.11.2020 година во врска со број 12-3630/19

Одлука број: 12-3931/2 од 17.11.2020 година

Одлука број: 12-5280/2 од 17.11.2020 година

Одлука број: 12-2468/4 од 17.11.2020 година во врска со број 12-3235/19

Одлука број: 12-61/2 од 17.11.2020 година

Одлука број: 12-3679/3 од 17.11.2020 година

Одлука број: 12-3165/3 од 17.11.2020 година

Одлука број: 12-1860/3 од 17.11.2020 година во врска со број 12-5265/19

Одлука број: 12-1859/4 од 17.11.2020 година во врска со број 12-2773/19

Одлука број: 12-2383/2 од 17.11.2020 година во врска со број 12-3980/19

Одлука број: 12-327/5 од 17.11.2020 година во врска со број 12-3102/19

Одлука број: 12-649/4 од 17.11.2020 година

Одлука број: 12-1894/7 од 17.11.2020 година во врска со број 12-5755/19

Одлука број: 12-1089/2 од 17.11.2020 година

Одлука број: 12-319/4 од 17.11.2020 година во врска со број 12-2865/19

Одлука број: 12-1915/4 од 17.11.2020 година во врска со број 12-2224/19

Одлука број: 12-1943/2 од 16.11.2020 година во врска со број 12-2149/19

Одлука број: 12-2973/2 од 16.11.2020 година

Одлука број: 12-3626/2 од 17.11.2020 година

Одлука број: 12-2223/5 од 17.11.2020 година

Одлука број: 12-2448/7 од 13.11.2020 година

Одлука број: 12-42/4 од 12.11.2020 година

Одлука број: 12-1957/6 од 12.11.2020 година во врска со број 12-5335/19

 

 

АРХИВА НА ОДЛУКИ ОД СЕДНИЦИ