Политика на интегритет за државните органи и институции од јавен сектор

Што претставува интегритет?
Под интегритет се подразбира законито, независно, непристрасно, етичко, одговорно и транспарентно вршење на работи со кои службените лица го чуваат својот углед и угледот на институцијата во која се одговорно лице, односно се вработени, ги елиминираат ризиците и ги отстрануваат сомневањата во можноста од настанување и развој на корупција и со тоа обезбедуваат доверба на граѓаните во вршењето на јавните функции и во работата на јавните институции.
Целта на ДКСК е унапредување и следење на системот за интегритет во сите институции и утврдување на ефикасноста на применетите политики и процедури кои овозможуваат доследна примена на стандардите за интегритет.

Зошто ја прифаќаме Политиката на интегритет?
Прифаќањето на Политиката на интегритет е прв чекор и главен механизам за одредување на нивото на интегритет и воедно, најважната алатка за зајакнување на интегритетот.
Засилувањето и подигнувањето на интегритетот е заедничка мисија и одговорност на сите институции во системот и на сите нивоа на власт.

Зошто одбираме интегритет?
Политиката на интегритет го промовира интегритетот како темел на доброто управување и стратешки и одржлив одговор на ризиците од корупцијата.
Преку примена на Политиката на интегритет, ќе се придонесе кон спречување и елиминирање на можностите за појава на различни форми на корупција и неетичко однесување во рамките на институциите.


Лице одговорно за спроведување и следење систем на интегритет

Александра Чавдаревска
Контакт тел: (02) 3248 968
е-маил: a.chavdarevska@dksk.org.mk


ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИТЕТ

НАСОКИ ЗА ПРИМЕНА НА ПОЛИТИКАТА НА ИНТЕГРИТЕТ

Концепт за интегритет на Северна Македонија


Соопштение – тркалезна маса на тема: „Култура на интегритет – Пат до успех во борбата против корупцијата“

Одржани обуки за имплементација на систем на интегритет


Документи за имплементирање на системот на интегритет

НАСОКИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ЕТИЧКИ КОДЕКСИ ВО ИНСТИТУЦИОНАЛНОТО РАБОТЕЊЕ

Упатство за користење на службени возила и реализација на службени патувања

Упатство за судир на интереси за ДКСК

Правила за постапување со подароци, погодности и гостопримства во ДКСК

Упатство за постапување со подароци, погодности и гостопримства во јавниот сектор


Потпишани политики на интегритет

Политика на интегритет – ДКСК
Политика на интегритет – Инспекциски Совет
Политика на интегритет – МИОА
Политика на интегритет – ДЗР
Политика на интегритет – АЗПСПИЈК
Политика на интегритет – Министерство за економија
Политика на интегритет – Министерство за образование и наука
Политика на интегритет – Генерален секретаријат на Влада на РСМ
Политика на интегритет – Министерство за труд и социјална политика
Политика на интегритет – Министерство за образование и наука
Политика на интегритет – Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Политика на интегритет – Министерство за локална самоуправа
Политика на интегритет – Министерство за внатрешни работи
Политика на интегритет – Министерство за транспорт и врски
Политика на интегритет – Министерство за финансии