Регионална антикорупциска иницијатива

РАИ – РЕГИОНАЛНА АНТИКОРУПЦИСКА ИНИЦИЈАТИВА

 
Потпишување на Меморандум за разбирање и соработка за унапредување на укажувањето во јавните институции во Северна Македонија

Во септември 2020 година, Регионалниот секретаријат за борба против корупција (Секретаријат на РАИ) потпиша Меморандум за разбирање и соработка (меморандуми за разбирање) со Државната комисија за спречување на корупција, преку кој се обврзаа да ги подобрат своите канали за известување на укажувачите и механизмите за нивна заштита, преку имплементирање на активностите предвидени во рамките на проектот финансиран од ЕУ „Прекинување на тишината: Унапредување на политиките и културата на укажување на земјите од Западен Балкан и Молдавија“ (во натамошниот текст: Проектот) имплементиран од РАИ Секретаријатот.

Крајната цел на потпишувањето на Меморандумот за разбирање е зајакнување на каналите за обелоденување на информациите и како и зајакнување на механизмите за заштита во доменот на надлежноста на ДКСК, што е клучно за поттикнување на укажувањето како ефективна алатка за спречување, откривање и истражување на корупцијата.


Меморандум за соработка