Список на вработени во Секретаријатот на ДКСК

Список на вработени во Секретаријатот на ДКСК

Назив на работно место Име и Презиме е-пошта и тел.
Генерален секретар м-р Ирена Поповска i.popovska@dksk.org.mk
02 3248 962
Државен советник за спроведување мерки и активности за спречување на корупцијата и судирот на интереси д-р Розета Трајан rozeta.trajan@dksk.org.mk
02 3248 939
Државен советник за превентивни антикорупциски политики Ирена Брзанова i.brzanova@dksk.org.mk
02 3248 951
СЕКТОР ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И ИНТЕГРИТЕТ
Раководител на сектор за стратешко планирање и интегритет м-р Маја Коневска mkonevska@dksk.org.mk
02 3248 964
Помошник раководител на сектор за стратешко планирање и интегритет Билјана Вражалска-Батиниќ b.vrazalska@dksk.org.mk
02 3248 957
Одделение за стратешко планирање, соработка, проекти, аналитика и едукација
Советник за спроведување едукација, подигање на јавната свест и развивање на концептот на интегритет м-р Александра Чавдаревска a.chavdarevska@dksk.org.mk
02 3248 968
Виш соработник за стратешко планирање и следење на остварувањето на Националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси Сашко Колев sashko@dksk.org.mk
02 3248 968
Одделение за антикорупциска проверка на легислативата
Советник за антикорупциска проверка на легислативата поврзана со политичкиот систем Славко Ѓорѓески sgjorgjeski@dksk.org.mk
02 3248 954
СЕКТОР ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА
Одделение за спречување на корупцијата
Раководител на одделение за спречување на корупцијата Јасминка Цветковска jasminkac@dksk.org.mk
02 3248 958
Советник за спречување на корупцијата во областа здравство, труд и социјална политика м-р Дарко Дачевски d.dachevski@dksk.org.mk
02 3248 943
Советник за спречување на корупцијата во областа образование, наука, култура и спорт Андријана Ристовска Мариниќ a.rmarinikj@dksk.org.mk
02 3248 942
Одделение за следење на финансирањето на политичките партии, изборните кампањи и корупција во јавните набавки
Советник за следење на корупција во јавните набавки м-р Билјана Каракашова Шулев b.karakashova@dksk.org.mk
02 3248 944
СЕКТОР ЗА СПРЕЧУВАЊЕ СУДИР НА ИНТЕРЕСИ, СЛЕДЕЊЕ НА ИМОТНА СОСТОЈБА И ИНТЕРЕСИ И ЛОБИРАЊЕ
Одделение за спречување судир на интереси и лобирање
Раководител на одделение за спречување судир на интереси и лобирање Кате Здравкоска katez@dksk.org.mk
02 3248 940
Советник за превенирање на состојба на судир на интереси и лобирање Ељуард Муртезани e.murtezani@dksk.org.mk
02 3248 937
Советник за спречување судир на интереси Бесник Џемаиљи b.xhemaili@dksk.org.mk
02 3248 953
Виш соработник за спречување судир на интереси м-р Станка Милановска stanka.milanovska@dksk.org.mk
02 3248 938
Соработник за следење на предмети од областа на судир на интереси м-р Ема Нешковска e.neshkovska@dksk.org.mk
02 3248 941
Помлад соработник за следење и евидентирање на предмети од областа на судир на интереси Газменд Бафтии g.baftii@dksk.org.mk
02 3248 941
Одделение за следење на имотна состојба и интереси
Советник за  следење и испитување на имотната состојба м-р Николина Тарчуговска-Милошевска nikolina@dksk.org.mk
02 3248 949
Виш соработник за евидентирање и ажурирање на базата на податоци од изјавите за имотна состојба и интереси м-р Борче Стојановски s.borce@dksk.org.mk
02 3248 947
Соработник  за евидентирање и ажурирање на базата на податоци од изјавите за имотна состојба и интереси м-р Антонија Андонова Тасевска a.andonova@dksk.org.mk
02 3248 966
Помлад соработник за евидентирање и ажурирање на регистарот на избрани и именувани лица Мирко Савиќ msavic@dksk.org.mk
02 3248 965
Помлад соработник за следење на имотната состојба и интересите Кефсере Бајрами k.bajrami@dksk.org.mk
02 3248 948
СЕКТОР ЗА ИТ ПОДДРШКА, ОПШТИ РАБОТИ, СЕДНИЦИ И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА
Одделение за ИТ поддршка и општи работи
Помлад соработник за информатичка технологија Стефани Костовска s.kostovska@dksk.org.mk
02 3248 955
Самостоен референт – Писар Даниела Најдовска d.najdovska@dksk.org.mk
02 3248 930
Помлад референт – Архивар Бујар Куртај b.kurtaj@dksk.org.mk
02 3248 972
Одделение за седници и односи со јавноста
Раководител на одделение за седници и односи со јавноста Адем Чучуљ a.cucul@dksk.org.mk
02 3248 956
Советник за превод од македонски на албански јазик и од албански на македонски јазик Адем Асани a.asani@dksk.org.mk
02 3248 963
Виш соработник за седници Катица Костовска k.kostovska@dksk.org.mk
02 3248 935
Виш соработник за стручно-оперативна поддршка во водење на прекршочна постапка и следење на нејзиното извршување Бурим Абази b.abazi@dksk.org.mk
02 3248 931
Помлад соработник за седници и односи со јавноста Риза Неџбии riza@dksk.org.mk
02 3248 934
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА
Раководител на одделение за финансиски прашања м-р Даниела Трајчевска d.trajcevska@dksk.org.mk
02 3248 961
Советник за буџетска контрола м-р Катерина Зајковска k.zajkovska@dksk.org.mk
02 3248 961
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ
Раководител на одделение за управување со човечки ресурси Весна Донева vdoneva@dksk.org.mk
02 3248 960