Вие сте овде:

Одлуки од седници

22-ва седница на ДКСК од 17.09.2019 година

Одлука број: 08-1486-2 од 30.09.2019 година

Одлука број: 08-1487-2 од 30.09.2019 година

Одлука број: 08-1488-2 од 30.09.2019 година

Одлука број: 08-1497-2 од 30.09.2019 година

Одлука број: 08-1499-2 од 30.09.2019 година

Одлука број: 08-1509-2 од 30.09.2019 година

Одлука број: 08-1669-7 од 30.09.2019 година

Одлука број: 08-1674-5 од 30.09.2019 година

Одлука број: 08-2419-8 од 30.09.2019 година

Одлука број: 08-2811-7 од 30.09.2019 година

Одлука број: 08-3435-5 од 30.09.2019 година

Одлука број: 08-1506/2 од 30.09.2019 година

Одлука број: 08-1508/2 од 30.09.2019 година

Одлука број: 08-1671/7 од 30.09.2019 година

Одлука број: 08-2421/8 од 30.09.2019 година

Одлука број: 08-2798/5 од 30.09.2019 година

Одлука број: 08-2800/6 од 30.09.2019 година

Одлука број: 08-2801/6 од 30.09.2019 година

Одлука број: 08-2803/5 од 30.09.2019 година

Одлука број: 08-2804/6 од 30.09.2019 година

Одлука број: 12-547/5 од 23.09.2019 година

Одлука број: 12-2070/2 од 27.09.2019 година

Одлука број: 12-2148/3 од 27.09.2019 година

Одлука број: 12-2620/7 од 27.09.2019 година

Одлука број: 12-2856/4 од 26.09.2019 година

Одлука број: 08-1310/6 од 26.09.2019 година

Одлука број: 12-2682/32 од 23.09.2019 година

Одлука број: 12-2630/11 од 23.09.2019 година

Одлука број: 09-1099/9 од 20.09.2019 година

Одлука број: 09-2218/4 од 19.09.2019 година

Одлука број: 09-2264/3 од 20.09.2019 година

Одлука број: 09-2290/8 од 20.08.2019 година

Одлука број: 09-2691/4 од 20.09.2019 година

Одлука број: 12-650/4 од 20.09.2019 година

Одлука број: 12-2402/5 од 20.09.2019 година

Одлука број: 12-2667/2 од 20.09.2019 година

Одлука број: 12-2754/2 од 20.09.2019 година

Одлука број: 12-3582/2 од 20.09.2019 година

21-ва седница на ДКСК од 12.08.2019 година

Одлука број: 09-1667/3 од 16.08.2019 година

Одлука број: 09-1961/2 од 16.08.2019 година

Одлука број: 09-1097/5 од 16.08.2019 година

Одлука број: 09-1073/6 од 16.08.2019 година

Одлука број: 12-2607/5 од 19.08.2019 година

Одлука број: 12-1978/5 од 16.08.2019 година

Одлука број: 12-891/16 од 16.08.2019 година

Одлука број: 12-2043/6 од 16.08.2019 година

Одлука број: 12-2389/3 од 16.08.2019 година

Одлука број: 12-2395/3 од 16.08.2019 година

Одлука број: 12-2733/3 од 16.08.2019 година

Одлука број: 09-2089/4 од 16.08.2019 година

Одлука број: 09-2090/6 од 16.08.2019 година

Одлука број: 09-2096/10 од 16.08.2019 година

Одлука број: 09-2100/4 од 16.08.2019 година

Одлука број: 12-1962/2 од 15.08.2019 година

Одлука број: 12-2603/5 од 15.08.2019 година

Одлука број: 12-2651/2 од 15.08.2019 година

Одлука број: 12-1541/7 од 15.08.2019 година

20-та седница на ДКСК од 05.08.2019 година

Одлука број: 09-2099/6 - 09.08.2019 година

Одлука број: 09-1020/5 - за поништување од 19.08.2019 година

Одлука број: 09-2101/6 од 09.08.2019 година

Одлука број: 09-1698/3 - јавна опомена од 09.08.2019 година

Одлука број: 09-2093/6 од 09.08.2019 година

Одлука број: 12-1138/15 од 09.08.2019 година

Одлука број: 09-2823/5 од 07.08.2019 година

Одлука број: 09-2824/5 од 07.08.2019 година

Одлука број: 09-2825/5 од 07.08.2019 година

Одлука број: 09-2826/6 од 07.08.2019 година

Одлука број: 08-1510/2 од 07.08.2019 година

Одлука број: 08-2795/2 од 07.08.2019 година

Одлука број: 08-2769/2 од 07.08.2019 година

Одлука број: 08-2797/2 од 07.08.2019 година

Одлука број: 08-2799/2 од 07.08.2019 година

Одлука број: 08-2802/2 од 07.08.2019 година

Одлука број: 08-2805/2 од 07.08.2019 година

Одлука број: 08-2806/2 од 07.08.2019 година

Одлука број: 08-2807/2 од 07.08.2019 година

Одлука број: 08-2809/2 од 07.08.2019 година

Одлука број: 12-1708/2 од 07.08.2019 година

Одлука број: 12-2525/2 од 07.08.2019 година

Одлука број: 12-2626/4 од 07.08.2019 година

Одлука број: 09-1026/10 од 07.08.2019 година

Одлука број: 12-2157/4 од 06.08.2019 година

Одлука број: 12-2683/4 од 06.08.2019 година

Одлука број: 12-2724/4 од 06.08.2019 година

19-та седница на ДКСК од 07.06.2019 година

Одлука број: 12-2056/4 од 21.06.2019 година

Одлука број: 12-2442/4 од 11.06.2019 година

Одлука број: 12-2376/4 од 11.06.2019 година

Одлука број: 08-1494/2 од 11.06.2019 година

Одлука број: 08-1496/2 од 11.06.2019 година

Одлука број: 09-1777/2 од 11.06.2019 година

Одлука број: 12-1007/4 од 11.06.2019 година

Одлука број: 08-1495/2 од 11.06.2019 година

Одлука број: 08-1670/5 од 11.06.2019 година

Одлука број: 08-2142/2 од 11.06.2019 година

Одлука број: 08-2808/5 од 10.06.2019 година

Одлука број: 08-2810/5 од 10.06.2019 година

Одлука број: 08-2814/5 од 10.06.2019 година


18-та седница на ДКСК од 03.06.2019 година

Одлука број: 12-2173/4 од 21.06.2019 година

Одлука број: 12-2255/4 од 21.06.2019 година

Одлука број: 12-2746/5 од 21.06.2019 година

Одлука број: 09-1437/4 од 19.06.2019 година

Одлука број: 12-891/8 од 13.06.2019 година

Одлука број: 09-818/2 од 10.06.2019 година

Одлука број: 09-671/4 од 07.06.2019 година

Одлука број: 09-1407/2 од 07.06.2019 година

Одлука број: 09-1795/2 од 06.06.2019 година

17-та седница на ДКСК од 22.05.2019 година

Одлука број: 12-1537/4 од 19.06.2019 година

Одлука број: 12-588/7 од 13.06.2019 година

Одлука број: 12-521/4 од 13.06.2019 година

Одлука број: 12-1536/6 од 06.06.2019 година

Одлука број: 09-1091/5 од 29.05.2019 година

Одлука број: 09-1111/6 од 29.05.2019 година

Одлука број: 09-1112/4 од 29.05.2019 година

Одлука број: 09-1782/2 од 29.05.2019 година

Одлука број: 09-1909/2 од 29.05.2019 година

Одлука број: 09-2288/4 од 29.05.2019 година

Одлука број: 12-666/6 од 27.05.2019 година

Одлука број: 12-712/6 од 27.05.2019 година

Одлука број: 12-1534/6 од 27.05.2019 година

Одлука број: 12-2307/4 од 27.05.2019 година

Одлука број: 12-1547/6 од 27.05.2019 година

Одлука број: 08-906/4 од 27.05.2019 година

Одлука број: 08-1489/2 од 27.05.2019 година

Одлука број: 09-2084/4 од 27.05.2019 година

Одлука број: 09-2086/5 од 27.05.2019 година

Одлука број: 09-2087/5 од 27.05.2019 година

Одлука број: 09-2088/5 од 27.05.2019 година

Одлука број: 09-2091/5 од 27.05.2019 година

Одлука број: 09-2092/6 од 27.05.2019 година

Одлука број: 09-2094/5 од 27.05.2019 година

Одлука број: 09-2095/4 од 27.05.2019 година

Одлука број: 09-2097/5 од 27.05.2019 година

Одлука број: 09-2098/7 од 17.05.2019 година

Одлука број: 08-1490/2 од 27.05.2019 година

Одлука број: 08-1492/2 од 27.05.2019 година

Одлука број: 08-1502/5 од 27.05.2019 година

Одлука број: 08-1504/2 од 27.05.2019 година

Одлука број: 08-1501/2 од 23.05.2019 година

Одлука број: 08-1503/2 од 23.05.2019 година

Одлука број: 08-1505/5 од 23.05.2019 година

Одлука број: 08-1507/5 од 23.05.2019 година

Одлука број: 08-1511/2 од 23.05.2019 година

Одлука број: 08-1513/2 од 15.05.2019 година

16-та седница на ДКСК од 10.05.2019 година

Одлука број: 09-1107/4 од 17.06.2019 година

Одлука број: 09-1066/4 од 16.05.2019 година

Одлука број: 09-1087/4 од 16.05.2019 година

Одлука број: 09-1077/4 од 16.05.2019 година

Одлука број: 09-1685/5 од 15.05.2019 година

Одлука број: 09-1691/5 од 15.05.2019 година

Одлука број: 09-1692/5 од 15.05.2019 година

Одлука број: 09-1693/5 од 15.05.2019 година

Одлука број: 09-1694/5 од 15.05.2019 година

Одлука број: 08-1672/5 од 09.05.2019 година

Одлука број: 08-1491/5 од 09.05.2019 година

Одлука број: 08-1498/5 од 09.05.2019 година

Одлука број: 08-1500/5 од 09.05.2019 година

Одлука број: 08-1673/5 од 09.05.2019 година

Одлука број: 08-1675/5 од 09.05.2019 година

15-та седница на ДКСК од 09.05.2019 година

Одлука број: 09-1445/5 од 09.05.2019 година

Одлука број: 09-1684/5 од 09.05.2019 година

Одлука број: 09-1686/5 од 09.05.2019 година

Одлука број: 09-1688/5 од 09.05.2019 година

Одлука број: 09-1689/5 од 09.05.2019 година

Одлука број: 09-1690/5 од 09.05.2019 година

Одлука број: 09-1695/5 од 09.05.2019 година

Одлука број: 09-2085/5 од 09.05.2019 година

Одлука број: 09-1069/6 од 09.05.2019 година

Одлука број: 09-1085/6 од 09.05.2019 година

Одлука број: 09-1098/6 од 09.05.2019 година

Одлука број: 09-1108/6 од 09.05.2019 година

Одлука број: 12-619/6 од 09.05.2019 година

Одлука број: 12-2489/4 од 14.05.2019 година

Одлука број: 09-1809/2 од 10.05.2019 година

Одлука број: 09-1113/4 од 10.05.2019 година

Одлука број: 09-1094/4 од 10.05.2019 година

Одлука број: 09-1081/4 од 10.05.2019 година

Одлука број: 09-751/3 од 10.05.2019 година

Одлука број: 09-1446/2 од 10.05.2019 година

12-та седница на ДКСК од 03.05.2019 година

Одлука број: 09-1067/5 од 08.05.2019 година

Одлука број: 09-1092/4 од 08.05.2019 година

Одлука број: 09-1114/6 од 08.05.2019 година

Одлука број: 09-1086/4 од 08.05.2019 година

Одлука број: 09-1084/3 од 08.05.2019 година

Одлука број: 09-1076/4 од 08.05.2019 година

11-та седница на ДКСК од 24.04.2019 година

Одлука број: 09-647/7 од 25.04.2019 година

Одлука број: 09-640/4 од 25.04.2019 година

Одлука број: 09-635/7 од 25.04.2019 година

Одлука број: 09-632/6 од 25.04.2019 година

Одлука број: 09-605/6 од 25.04.2019 година

7-ма седница на ДКСК од 27.03.2019 година

Одлука број: 09-910-4 од 05.04.2019 година

Одлука број: 12-1028/4 од 02.04.2019 година

Одлука број: 09-1072 од 01.04.2019 година

Одлука број: 08-1512/3 од 01.04.2019 година

Одлука број: 12-1449/4 од 01.04.2019 година

Одлука број: 12-752/7 од 29.03.2019 година

Одлука број: 12-1543/4 од 29.03.2019 година

Одлука број: 08-1493/3 од 29.03.2019 година

6-та седница на ДКСК од 20.03.2019 година

Одлука број: 09-849/3 од 19.04.2019 година

Одлука број: 09-1031/2 од 29.03.2019 година

Одлука број: 12-958/4 од 26.03.2019 година

Одлука број: 12-1539/4 од 26.03.2019 година

Одлука број: 12-1034/4 од 26.03.2019 година

Одлука број: 09-1036/4 од 22.03.2019 година

Одлука број: 09-960/4 од 22.03.2019 година

Одлука број: 12-1138/4 од 22.03.2019 година

Одлука број: 12-1551/4 од 22.03.2019 година

Одлука број: 09-1025/2 од 22.03.2019 година

Одлука број: 12-1326/4 од 22.03.2019 година

Одлука број: 12-988/4 од 21.03.2019 година

Одлука број: 12-573/4 од 21.03.2019 година

Одлука број: 12-1312/4 од 21.03.2019 година

5-та седница на ДКСК од 15.03.2019 година

Одлука број: 09-1439-2 од 19.03.2019 година

Одлука број: 09-836-2 од 08.04.2019 година

Одлука број: 09-638/4 од 20.03.2019 година

Одлука број: 09-634/4 од 20.03.2019 година

Одлука број: 12-742/4 од 19.03.2019 година

Одлука број: 12-781/4 од 19.03.2019 година

Одлука број: 12-1450/4 од 18.03.2019 година

Одлука број: 12-1013/4 од 18.03.2019 година

Одлука број: 12-466/4 од 18.03.2019 година

Одлука број: 12-686/4 од 18.03.2019 година

4-та седница на ДКСК од 07.03.2019 година

Одлука број: 09-912 од 01.04.2019 година

Одлука број: 09-1020/2 од 22.03.2019 година

Одлука број: 09-534 од 01.04.2019 година

Одлука број: 09-919/2 од 29.03.2019 година

Одлука број: 09-520/2 од 29.03.2019 година

Одлука број: 09-452/3 од 29.03.2019 година

Одлука број: 12-324/8 од 15.03.2019 година

Одлука број: 12-805/4 од 14.03.2019 година

Одлука број: 12-665/4 од 14.03.2019 година

Одлука број: 12-735/4 од 14.03.2019 година

Одлука број: 12-522/4 од 12.03.2019 година

Одлука број: 12-936/4 од 12.03.2019 година

Одлука број: 12-959/4 од 08.03.2019 година