Вие сте овде:

 

Почитувани,

Добродојдовте на новата веб-страница на Државната комисија за спречување на корупција.

Претходната интернет страница (www.dksk.org.mk) веќе нема да се ажурира, но ќе може да пристапите до неа како архива за одредени содржини.  

 

Со почит,
Државна комисија за спречување на корупцијата

 

 

ДКСК одржа работна средба со УСАИД

Државна комисија за спречување на корупцијата одржа состанок со IMPAQ International, организација која е ангажирана од Агенцијата за меѓународен развој на САД (УСАИД) за спроведување на надворешна евалуација на аспекти од портфолиото на УСАИД/Македонија во областа на демократијата и владеењето на правото, како и сродни активности.

прочитај повеќе

ДКСК подготвува Стратегија за промоција на системот на заштита на укажувачите

Државната комисија за спречување на корупцијата во изминатите години има направено значаен прогрес во имплементирање на мерки за намалување на корупцијата и подигање на нивото на интегритет на институциите. Сепак предизвиците остануваат и значителна работа на ова поле се уште престои. Успешната имплементација на системот на заштита на укажувачите е потенцирана во сите стратешки документи, вклучувајки ги и Државната програма за превенција и репресија на корупцијата и судирот на интереси 2016-2019 .

прочитај повеќе

Јавна Опомена

Државната комисија за спречување на корупцијата постапувајќи по предмет од областа на судирот на интереси констатира состојба на судир на интереси кај лицето Маја Манолева поради повреда на член 9 од Законот за спречување судир на интерси.

Имено, службеното лице, покрај функцијата ВД Директор на ЈЗУ „Завод за физикална медицина и рехабилитација“ – Скопје ја извршува и функцијата управител на ПЗУ „ФИЗИОПЛУС Д-Р МАНОЛЕВА“- Скопје.

Постапувајќи согласно со одредбите од Законот за спречување судир на интереси, а во насока на отстранување на констатираната состојба, Државната комисија за спречување на корупцијата во смисла на член 23 став 1 од Законот за спречување судир на интереси се обрати до наведеното службено лице со барање во рок од 15 дена сметано од денот на приемот на барањето  доброволно да се откаже од извршување на една од двете функции кои истовремено ги извршува со што ќе излезе  од состојбата на судир на интереси во која се наоѓа.   


 прочитај повеќе

Јавна Опомена

Државната комисија за спречување на корупцијата постапувајќи по предмет од областа на судирот на интереси констатира состојба на судир  на интереси кај лицето Марјан Огњановски поради повреда на член 9 од Законот за спречување судир на интерси.

Имено, службеното лице, покрај функцијата член на Управен одбор во АД „ГТЦ“- Скопје ги извршува и функциите управител на Трговско Друштво „НАФТОВОД“ ДООЕЛ Скопје и управител на Трговско друштво ДТУ ТЕРМА – 2002 ДОО Скопје.

Постапувајќи согласно со одредбите од Законот за спречување судир на интереси, а во насока на отстранување на констатираната состојба, Државната комисија за спречување на корупцијата во смисла на член 23 став 1 од Законот за спречување судир на интереси се обрати до наведеното службено лице со барање во рок од 15 дена сметано од денот на приемот на барањето  доброволно да се откаже од извршување на две од трите функции кои истовремено ги извршува со што ќе излезе  од состојбата на судир на интереси во која се наоѓа.

прочитај повеќе

Јавни опомени

27.12.2017 - Државната комисија за спречување на корупцијата постапувајќи по предмети од областа на судирот на интереси констатира состојба на судир  на интереси кај лицата Верица Узунова, Виолета Хаџиева Гиноска и Огнан Миовски, поради повреда на член 9 од Законот за спречување на судир на интерси и поради кумулација на функции  – извршување на две функции истовремено и тоа:

 

1)     Верица Узунова – кумулација на функции – истовремено со  функцијата директор на ЈП за изградба, одржување и користење на јавни паркинг простории „ПАРКИРАЛИШТА“ Струмица ја извршува и функцијата член на Надзорен одбор на АД Електрани на Македонија, Скопје;

2)     Виолета Хаџиева Гиноска – повреда на член 9 од Законот за спречување на судир на интереси – истовремено со  функцијата член на Управен одбор на ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод ја извршува и функцијата управител/овластено лице на ПЗУ Ординација по општа стоматологија ЈУГОДЕНТ Македонски Брод и  

3)     Огнан Миовски - повреда на член 9 од Законот за спречување на судир на интереси – истовремено со член на Управен одбор на ЈЗУ Здравствен дом Пехчево ја извршува и функцијата управител на Сметководствено биро ОГНАН ДООЕЛ, Пехчево.

 

прочитај повеќе

Соопштение за донесена Одлука по приговор поднесен од лицето Снежана Тодоровска од Битола и др. - сите наставници во ОУ “Д-р Трифун Пановски“ – Битола, 20.12.2017 година

Државната комисија за спречување на корупцијата, согласно со член 51 од Законот за спречување на корупцијата (,,Службен весник на Република Македонија, бр. 28/02, 46/04, 126/06, 10/08, 161/08,145/10, 97/2015 и 148/2015) и член 37 од Деловникот за работа на Државната комисија за спречување на корупцијата, а во врска со член 74 став (1) и (2) од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 ,196/2015 и 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16)  на 238-ата седница одржана на ден 19.12.2017 година,  донесе Одлука по однос на Приговорот поднесен од лицето Снежана Тодоровска  од Битола и други  - сите наставници во ОУ  “Д-р Трифун Пановски“ – Битола,  кај Државната комисија за спречување на корупцијата заведен под архивски број 12 – 8357/1 од 27.10.2017 година, против Основното училиште  “Д-р Трифун Пановски“ – Битола,  за непочитување на одредбата од членот 8-а од Изборниот законик, односно и на член 16-а од Законот за спречување на корупцијата - сторено на  ден 27.09.2017 година,  после денот на донесување на одлуката за распишување на избори за членови на советите на општините и Советот на Градот Скопје и за градоначалници на општините и за градоначалник на Градот Скопје - со организирање и спроведување на  избори  на членови на Училишниот одбор на ОУ  “Д-р Трифун Пановски“ – Битола.

Одлука бр.12/8357/8 од 20.12.2017 


ДКСК и Институтот за демократија – Социетас Цивилис – Скопје склучија Меморандум за соработка

Државната комисија за спречување корупција  и Институтот за демократија – Социетас Цивилис – Скопје потпишаа Меморандум за соработка со цел спроведување на активности заради реализација на проектот „Анти-корупциска едукација на учениците од средните училишта”.

Меморандумот за соработка го потпишаа Претседателот на  Државната комисија за спречување корупцијата д-р Игор Тантуровски  и Претседателот на Институт за демократија – Социетас Цивилис – Скопје Марко Трошановски.

прочитај повеќе

ДКСК одржа средба со Оценската мисија на Европската комисија

Државната комисија за спречување корупција  одржа работен состанок со Оценската мисија базирана на предмети во областа на висок профил на корупција, организиран криминал и перење пари од страна на Европската комисија.

На состанокот присуствуваа Претседателот на  Државната комисија за спречување корупцијата д-р Игор Тантуровски, членовите на ДКСК м-р Горан Миленков, м-р Сузана Таскова Аџикотарева, Сејди Халили, д-р Фарије и  Најдо Спасевски. Од страна на Оценувачката мисија присуствуваа експерти од земјите членки на ЕУ и претставници на Европската комисија и Делегацијата на ЕУ.

прочитај повеќе

ДКСК потпиша Меморандум за соработка со Правен факултет „Јустинијан Први", Скопје

Државната комисија за спречување на корупцијата и Правниот факултет „Јустинијан Први" Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" потпишаа Меморандум за соработка во насока на унапредување и проширување на соработката со научните и образовните институции во Република Македонија.

Меморандумот за соработка го потпишаа Претседателот на Државната комисија за спречување на корупцијата  д-р Игор Тантуровски и Деканот на Правен факултет „Јустинијан Први"  проф. д-р Горан Коевски.

На настанот присуствуваа членовите на ДКСК м-р Сузана Таскова Аџикотарева, Сејди Хаљиљи и д-р Фарије Алиу и Продеканот за наука и меѓународна соработка доц. д-р Ирена Рајчиновска Пандева.

прочитај повеќе

ДКСК одржа работна средба со претставници на Правната канцеларија на Бирото за меѓународна борба против наркотици и спроведување на законите

Државната комисија за спречување на корупцијата одржа работна средба со претставници на Правната канцеларија на Бирото за меѓународна борба против наркотици и спроведување на законите при Амбасадата на САД во Република Македонија.

На средбата присуствуваа Претседателот на ДКСК д-р Игор Тантуровски, членовите на ДКСК м-р Горан Миленков, Сејди Хаљиљи  и м-р Жаклина Дамческа и претставниците на тимот за оценка на владеење на правото Викториа Бонасера програмски офицер одговорна за Македонија и Џудит Велинг  правен советник во Канцеларијата за правна помош и партнерство.

На работната средба претставниците на  Амбасадата на САД во Република Македонија беа запознаени со работата и надлежностите на Државната комисија за спречување на корупцијата, постапувањето во областа на спречување на корупција, судир на интереси, заштита на укажувачите и постапувањето во изборниот период, како и за тековните проекти и активности на Комисијата. Исто така, се разговараше за предизвиците и приоритетите кои се присутни на полето на владеење на правото како и можност за поддршка во рамките на реформата на кривично-правниот систем во Република Македонија.

Прочитај повеќе


Соопштение од седница одржана на ден 23.11.2017 година

Во врска со поднесен приговор по член 8-а став 1 алинеја 2 од Изборниот законик од страна на Општинска организација на СДСМ Кисела Вода, заведен под архивски број 12-8470/1 од 30.10.2017 година, против Општина Кисела Вода поради преземање на активности, кои се под нејзина надлежност и се однесуваат на изведување на градежни зафати - асфалтирање и тампонирање на улици во н. Пинтија во време на изборниот процес 2017 година, на седница одржана на ден 23.11.2017 година ДКСК по утврдената фактичка состојба констатира дека наводите од приговорот не се потврдени, по што заклучи да се донесе Одлука со која предметниот приговор СЕ ОДБИВА.

Објавата на одлуката на ДКСК по овој поднесен приговор следи подолу, а истата ќе се достави и до подносителот на приговорот.

 -       Одлука бр. 12-8470/ 5  од 23.11,2017 година

Соопштение

Начинот на постапување на државните институции, органите на единиците на локалната самоуправа, јавните претпријатија, јавните установи и другите правни лица што располагаат со државен капитал во период на изборен процес поврзан со локалните избори 2017 година, утврден со членовите 11 и 12 од Законот за спречување на корупцијата (,,Службен весник на Република Македонија" бр. 28/02, 46/04, 126/06, 10/08, 161/08, 145/10, 97/2015 и 148/2015) престанува да важи со денот на објавување на Заклучокот за завршени Локални избори 2017 година за избор на членови на советите на општините и советот на Град Скопје и за градоначалници на општините и градоначалник на Град Скопје со број 11-2785/1 од 14.11.2017 година, донесен од Државната изборна комисија.

Тоа истовремено значи дека при донесување одлуки што произлегуваат од Вашата надлежност и тековно работење, не е потребно да барате мислење од Државната комисија за спречување на корупцијата.

Заклучок за завршени локални избори 2017 на ДИК 


Генерално мислење

Државната комисија за спречување на корупцијата на 204-тата седница одржана на 15.08.2017 година по однос на прашања за постапување од денот на донесувањето на Одлуката за распишување на избори па до завршување на изборите за избор на градоначалник или членови на советот, односно до конституирањето на советот на општините и градот Скопје го донесе следното МИСЛЕЊЕ (кликни тука) кое се однесува на органите на државната управа, фондовите, агенциите, дирекциите, јавните претпријатија, јавните установи, независните регулаторни тела основани од државата, трговските друштва основани од државата и други институции основани од државата и другите државни органи.


ДКСК и Транспаренси Интернешнл Македонија склучија Меморандум за соработка

Државната комисија за спречување корупцијата и Транспаренси Интернешнл Македонија склучија Меморандум за соработка со цел остварување на активности од заеднички интерес кои што ќе бидат резултат на програмата за заемна соработкa преку проектот „Зајакнување на националниот систем на интегритет во земјите од Западен Балкан  и Турција и следење на развојот на антикорупциските реформи”, поддржан од Европската унија и Амбасадата на Кралството Холандија во Република Македонија.

Меморандумот за соработка го потпишаа Претседателот на  Државната комисија за спречување корупцијата д-р Игор Тантуровски и Претседателката на Транспаренси Интернешнл Македонија д-р Слаѓана Тасева.

Меморандумот опфаќа соработка во активностите за зајакнување на ефикасната примената на законот за заштита на укажувачи, соработка и комуникација помеѓу ДКСК и ТИ-М, размена на информации, заедничка соработка и присутност на јавните дебати, работилници, конференции за подигање на јавната свест и презентација на заеднички реализираните активности на официјалните веб страни на потписниците на Меморандумот.

Прочитај повеќеISO 9001:2008


Обратете се до комисијата


Архива

Доколку не сте во можност да најдете некоја содржина, побарајте во нашата архива.