KONKURS – Ekspert lokal afatshkurtër për TIK, në Komponentin 3 (parandalimi i korrupsionit) në projektin Mbështetja e BE-së për Sundimin e Ligjit