KONKURS – Ekspert ndërkombëtar afat-shkurtër për komunikim të brendshëm dhe të jashtëm, në Komponentin 3 (parandalimi i korrupsionit) në projektin Mbështetja e BE-së për Sundimin e Ligjit