KONKURS – Ekspert ndërkombëtar afat-shkurtër për përdorimin e veglave analitike të të dhënave në luftën kundër korrupsionit, në Komponentin 3 (parandalimi i korrupsionit) në projektin Mbështetja e BE-së për Sundimin e Ligjit