Годишен извештај за спроведување на ЗСПИЈК

Согласно со член 36 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република С. Македонија“бр.101/2019), службеното лице на имателот на информации е должно да подготви Годишен извештај за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, да го достави до Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер до 31 јануари во тековната година за претходната година и да го објави на веб страницата на имателот на информации од јавен карактер.

Годишен извештај за спроведување на ЗСПИЈК за 2021 година

Годишен извештај за спроведување на ЗСПИЈК за 2020 година

Годишен извештај за спроведување на ЗСПИЈК за 2019 година