2022

ИЗВЕШТАИ 2022 ГОДИНА


Извештај за антикорупциска проверка на член 36 и член 121 од Законот за работните односи

Извештај за антикорупциска проверка на Законот за катастар на недвижности од аспект на состав на органите на Комората на трговци поединци овластени геодети трговски друштва за геодетски работи

Извештај за антикорупциска проверка на Статутот на Стоматолошка комора на Македонија од аспект на состав на органите на Комората и и избор на нивните членови

Извештај за антикорупциска проверка на одредбите од Законот за јавните набавки кои се однесуваат на управната контрола

Извештај за антикорупциска проверка на Законот за трансформација во редовен работен однос

Извештај за антикорупциска проверка на Правилникот за работа и користење, просторните, техничко-технолошките и другите карактеристики на надзорниот информациски систем, обемот и начинот на неговото следење и начинот на неговото поврзување и размена на податоците со информацискиот систем на Управата за јавни приходи

Извештај за антикорупциска проверка на Законот за земјоделското земјиште

Извештај за антикорупциска проверка на член 155-б и член 163 од Законот за здравствената заштита

Извештај за антикорупциска проверка на Законот за Судскиот совет на Република Северна Македонија

Извештај за антикорупциска проверка на одредбите на член 28 и член 230 од Законот на водите

Извештај на АПЛ на одредби од Закон за судска служба и подзаконски акти со кои се уредува вработувањето на судските службеници