Komisioni shtetëror për parandalimin e korrupsionit

Takimi i KSHPK me Ambasadorin e Britanisë së Madhe

Me datë 10.03.2021, në hapsirat e Komisionit shtetëror për paradalim të korrupsionit është mbajtur takim ndërmjet Kryetarit dhe anëtarëve të Komisionit shtetëror për parandalim të korrupsionit dhe Ambasadorit të Britanisë së Madhe, shkëlqësia e...

Seanca e 46-të e KSHPK

Në bazë të nenit 22 nga Ligji për parandalim të korrupsionit dhe konfliktit të interesave (Gazeta Zyrtare e RM nr. 12/19) Kryetari i Komisionit shtetëror për parandalim të korrupsionit morri VENDIM për thirrje të...

Informim për publikun

Indeksi i perceptimit të korrupsionit në Transparensi internejshënal tregon se, me fitimin e 35 pikëve të indeksit, Republika e Maqedonisë së Veriut ngecë në luftën kundër korrupsionit, por një kohë shënoi rënie për 5...