Komisioni shtetëror për parandalimin e korrupsionit

Njoftim

Në drejtim të forcimit të integritetit të institucioneve dhe rritjes së transparencës së tyre, gëzon fakti që Enti Shtetërorë i Revizionit në Programin Vjetor të Punës së ESHR-së për vitin 2022 pas 13 vjetësh...

Seanca e 74 – të e KSHPK – së

Në bazë të nenit 22 nga Ligji për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave (Gazeta zyrtare e RM-ës nr.12/19) dhe nenit 9 nga Rregullorja e punës së Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit...