Misioni dhe vizioni

MISIONI
Komisioni shtetëror për parandalim të korrupsionit zbaton dhe inicion aplikimin e ligjeve, nxitë normativa dhe përforcim të institucioneve, krijon politika anti-korrupsion dhe masa, promovon bashkëpunim ndër-institucional dhe ndër-kombëtar dhe zhvillon kulturë të drejtë.

VIZIONI
Të vendoset sistem efikas për preventivë dhe represion të korrupsionit dhe konfliktit të interesave.