Pyetjet e bëra më shpesh

Pyetjet e bëra më shpesh

 1. Çfarë nënkuptohet me korrupsion?

Korrupsioni në kuptimin e këtij ligji nënkupton përdorimin e funksionit, autoritetit publik, detyrës zyrtare dhe pozitës për realizimin e ndonjë përfitimi për vete ose për një tjetër

 1. Cila është kompetenca e Komisionit Shtetëror?
 • Komisioni Shtetëror ka autoritetin të përcaktojë masat për parandalimin e korrupsionit në politikë, në ushtrimin e pushtetit dhe në ushtrimin e autoriteteve publike të besuara, masat për parandalimin e konfliktit të interesave, si dhe masat për parandalimin e korrupsionit në kryerjen e veprimtarive me interes publik dhe aktivitete të tjera të personave juridikë në lidhje me ushtrimin e pushtetit.
 • (Për më shumë detaje shih nenin 49 të Ligjit për Parandalimin e Korrupsionit)
 • Miraton programe shtetërore për parandalimin dhe shtypjen e korrupsionit dhe konfliktit të interesave.
 • Punon në përmirësimin e rregulloreve anti-korrupsion.
 • Inicon përgjegjësi penale, kundërvajtje dhe lloje të tjera të përgjegjësisë.
 • Regjistron dhe monitoron statusin e pasurisë së zyrtarëve.
 • Bashkëpunon me institucionet ndërkombëtare vendase dhe përkatëse.
 • Koordinon aktivitetet për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesit.
 • Punon në forcimin e vetëdijes publike për natyrën negative të korrupsionit dhe konfliktit të interesit.
 • Kontribuon në realizimin e parimit të publicitetit në punë.
 1. Kush mund t’i drejtohet Komisionit Shtetëror?

Çdo qytetar ka të drejtë të parandalojë ose raportojë një procedurë që është abuzim me funksionet dhe detyrat publike dhe të tjera, që arrin përfitime personale ose dëmtime të tjetrit, pa pësuar ndonjë pasojë të dëmshme.

 1. Si mund të kontaktoj Komisionin Shtetëror?

Qytetarët paraqesin ankesat e tyre me shkrim në arkivat e Komisionit Shtetëror ose me postë në adresën: Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, Dame Gruev Nr. 1, 1000 Shkup.

 1. Kush është i detyruar të deklarojë pasurinë?

Zgjedhur ose emëruar zyrtar, person përgjegjës në një ndërmarrje publike, institucion publik ose person tjetër juridik që ka kapital shtetëror, zyrtar në zgjedhje, emërim ose pas punësimit, dhe jo më vonë se 30 ditë nga dita e zgjedhjes, emërimit, punësimit ose marrja e detyrës, plotëson një pyetësor me një inventar të detajuar të pasurive të patundshme, pasurisë së luajtshme me vlerë më të lartë, letrave me vlerë dhe të arkëtueshmeve dhe borxheve, si dhe pasurive të tjera në pronësi të tij ose në pronësi të anëtarëve të familjes së tij. Gjithashtu, përveç pyetësorit, ai paraqet një deklaratë noteriale te një noter publik për heqjen dorë nga mbrojtja e sekretit bankar në lidhje me të gjitha llogaritë në bankat vendase dhe të huaja. Pyetësori dhe deklarata i dorëzohen Komisionit Shtetëror dhe Zyrës për të Ardhura Publike – Drejtoria e Përgjithshme Shkup, dhe zyrtari tek organi, përkatësisht personi juridik në të cilin është i punësuar.

Personat e përmendur janë të detyruar të plotësojnë një Pyetësor brenda 30 ditësh pas përfundimit të funksionit, dmth përfundimit të marrëdhënies së punës.

Zyrtari i zgjedhur ose i emëruar, personi përgjegjës në ndërmarrjen publike, në institucionin publik ose personin tjetër juridik që ka kapital shtetëror, ka detyrimin të informojë Komisionin Shtetëror nëse ka ndonjë ndryshim në funksion ose kapacitet.

 1. Kur raportohet një ndryshim në statusin e pronës?

Çdo person i cili sipas Ligjit është i detyruar të paraqesë një vrojtim të pronës, është i detyruar të raportojë çdo rritje në pronën e tij, dmth pasurinë e një anëtari të familjes së tij, të tilla si ndërtimi i një shtëpie ose objekteve të tjera, blerja e pasurive të patundshme, letra me vlerë, makinë ose sende të tjera të luajtshme në një vlerë që tejkalon shumën e njëzet pagave mesatare të realizuara në ekonomi në tremujorin e mëparshëm në Republikë. Kontrata e dorëzuar në Komisionin Shtetëror do të shoqërohet me një marrëveshje ose dokument tjetër që është bazë për tjetërsimin e pronës, si dhe një dokument mbi mënyrën e pagesës.