Lista e të punësuarve ne sekretarijatin e KSHPK

Lista e të punësuarve në Sekretariatin e KSHPK-së

Titulli i vendit të punësEmri dhe mbiemrie-mail dhe tel.
Sekretare e përgjithshmeMr. Irena Popovska,i.popovska@dksk.org.mk
02 3248 962
Këshilltare shtetërore për zbatimin e masave dhe aktiviteteve për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesaveDr. Rozeta Trajanrozeta.trajan@dksk.org.mk   02 3248 939
Këshilltare shtetërore për politikat parandaluese kundër korrupsionitIrena Brzanovai.brzanova@dksk.org.mk 02 3248 951
SEKTORI PËR PLANIFIKIME STRATEGJIKE DHE INTEGRITET
Udhëheqëse e sektorit të planifikimit strategjik dhe integritetitMr. Maja Konevskamkonevska@dksk.org.mk   02 3248 964
Ndihmës udhëheqëse e sektorit të planifikimit strategjik dhe integritetitBiljana Vrazhalska-Batiniqb.vrazalska@dksk.org.mk 02 3248 957
Njësia për planifikime strategjike, bashkëpunim, projekte, analitikë dhe arsim
Këshilltare për zbatimin e edukimit, ngritjen e ndërgjegjësimit publik dhe zhvillimin e konceptit të integritetitMr. Aleksandra Çavdarevskaa.chavdarevska@dksk.org.mk 02 3248 968
Bashkëpunëtor i lartë për planifikime strategjike dhe ndjekjen e realizimit të strategjisë kombëtare për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesitSashko Kolevsashko@dksk.org.mk   02 3248 968
Bashkëpunëtore e re për analitikëMr. Martina Todorovskamartina@dksk.org.mk
Njësia për kontrollim kundër-korrupsion të legjislativës
Udhëheqëse e njësisë për kontrollin kundër – korrupsion të legjislativësMr. Arta Salia.sali@dksk.org.mk
Këshilltarë për kontrollim kundër-korrupsion të legjislativës lidhur me sistemin politikSlavko Gjorgjeskisgjorgjeski@dksk.org.mk 02 3248 954

Këshilltare për kontrollim kundër – korrupsion të legjislativës lidhur me aktivitetet me interes publik dhe zhvillim të qëndrueshëmDijana Dimkovskad.dimkovska@dksk.org.mk
Këshilltare për kontrollim kundër – korrupsion të legjislativës nga fusha e financave publike, sistemit financiar, mbështetjes financiare dhe asistencësMr. Sanja Ignjatovskai.sanja@dksk.org.mk
Këshilltare për kontrollim kundër korrupsion të legjislativës nga fusha ekonomikeMr. Sevim Mustafasevim@dksk.org.mk
  SEKTORI PËR PARANDALIMIN E KORRUPSIONIT
Njësia për parandalimin e korrupsionit
Udhëheqëse e njësisë për parandalim të korrupsionitJasminka Cvetkovska  jasminkac@dksk.org.mk    02 3248 958      
Këshilltar për parandalim të korrupsionit në fushën e shëndetësisë, punës dhe politikës socialeMr. Darko Daçevskid.dachevski@dksk.org.mk 02 3248 943  
Këshilltare për parandalim të korrupsionit në fushën e arsimit, shkencës, kulturës dhe sportitAndrijana Ristovska Mariniqa.rmarinikj@dksk.org.mk 02 3248 942
Këshilltare për parandalim të korrupsionit në fushën e transportit, urbanizmit dhe planifikimit hapësinor dhe mjedisit jetësorë  Mr. Antonija Andonova Tasevskaa.andonova@dksk.org.mk
02 3248 966
Këshilltare për parandalim të korrupsionit në fushën e punës të organeve për zbatimin e ligjit, NJVL-ve dhe NP-ve të formuara prej tyreMr. Bisera Mojsoska Jovanoskabisera.mojsoska@dksk.org.mk

Këshilltar për parandalimin e korrupsionit në sistemin gjyqësorPetar Bakalovpetar.bakalov@dksk.org.mk
Këshilltare për parandalim të  korrupsionit në fushën e pushtetit legjislativ dhe ekzekutiv dhe në punën e subjekteve juridike që ato i formojnëMr. Farije Jasharifarije.jashari@dksk.org.mk                          
Njësia për ndjekje të  financimit të partive politike, fushatave zgjedhore dhe korrupsionit në furnizimet publike
Udhëheqëse e njësisë për ndjekje të financimit të partive politike dhe fushatave zgjedhore dhe korrupsionit në furnizimet publike.Mr. Katerina Zajkovskak.zajkovska@dksk.org.mk
02 3248 961
Këshilltare për ndjekje të korrupsionit në furnizimet publikeMr. Biljana Karakashova Shulevb.karakashova@dksk.org.mk   02 3248 944
Këshilltare për ndjekje të financimit të partive politike dhe fushatave zgjedhoreMr. Ema Neshkovskae.neshkovska@dksk.org.mk
Këshilltar për ndjekje të përdorimit dhe disponimit me mjetet buxhetore gjatë procesit zgjedhorFaruk Osmanifaruk.osmani@dksk.org.mk
SEKTORI I PARANDALIMIT TË KONFLIKTIT TË INTERESIT, MONITORIMI I GJENDJES SË PRONËSORE DHE INTERESAVE DHE LOBIMIN
Njësia për parandalimin e konfliktit të interesave dhe lobimin
Udhëheqëse e njësisë për parandalimin e konfliktit të interesave dhe lobiminKate Zdravkoskakatez@dksk.org.mk   02 3248 940        
Këshilltar për parandalim të konfliktit të interesit dhe lobimitEluard Murtezanie.murtezani@dksk.org.mk   02 3248 937
Këshilltar për parandalim të konfliktit të interesitBesnik Xhemailib.xhemaili@dksk.org.mk 02 3248 953
Bashkëpunëtore e lartë për parandalim të konfliktit të interesaveMr. Stanka Milanovskastanka.milanovska@dksk.org.mk   02 3248 938
Bashkëpunëtor i ri për ndjekjen dhe evidentimin  e lëndëve nga fusha e konfliktit të interesitGazmend Baftig.baftii@dksk.org.mk   02 3248 941
  Njësia për ndjekje të gjendjes së pronës dhe interesave
Këshilltare për ndjekje dhe hulumtim të gjendjes së pronësMr. Nikolina Tarçugovska-Miloshevska,nikolina@dksk.org.mk                             02 3248 949
Këshilltar për ndjekje dhe hulumtim të gjendjes së pronësMr. Borce Stojanovskis.borce@dksk.org.mk    02 3248 947
Bashkëpunëtorë i lartë për evidentimin dhe azhurnimin e bazës së të dhënave nga deklaratat për gjendjen e pronës dhe interesaveMirko Saviq  msavic@dksk.org.mk    02 3248 965
Bashkëpunëtore për evidentimin dhe azhurnimin e bazës së të dhënave nga deklaratat për gjendjen e pronës dhe interesaveKaterina Bitrovskakaterina.bitrovska@dksk.org.mk
Bashkëpunëtore e re për ndjekjen e gjendjes së pronës dhe interesaveKefsere Bajramik.bajrami@dksk.org.mk 02 3248 948        
SEKTORI PËR PËRKRAHJE TË TI-së, ÇËSHTJE TË PËRGJITHSHME, SENACA DHE MARRËDHËNIE ME PUBLIKUN
Udhëheqëse e Sektorit për përkrahje të Ti-së, çështje të përgjithshme seanca dhe marrëdhënie me publikunMaja Haxhi – Kimova Trpkovamaja.hadzikimova@dksk.org.mk
Njësia për përkrahje të TI-së dhe çështjeve të përgjithshme
Këshilltarë për teknologji informatikeArlin Rushitiarlin.rushiti@dksk.org.mk
Referente e pavarur – arkivuesDaniela Najdovskad.najdovska@dksk.org.mk   02 3248 930
Referente e pavarur – ArkivuesNatasha Trpkovskan.trpkovska@dksk.org.mk 02 3248 930
Njësia për seanca dhe marrëdhënie me publikun
Udhëheqës i njësisë për seanca dhe marrëdhënie me publikunAdem Çuçula.cucul@dksk.org.mk    02 3248 956
Këshilltar për përkthim nga gjuha maqedonase në gjuhën shqipe dhe nga gjuha shqipe në gjuhën maqedonaseAdem Asania.asani@dksk.org.mk 02324963  
Bashkëpunëtore e lartë për seancaKatica Kostovskak.kostovska@dksk.org.mk 02 3248 935
Bashkëpunëtor i lartë për mbështetje profesionale-operative në zhvillimin e procedurës së kundërvajtjes dhe ndjekjen e zbatimit të sajBurim Abazib.abazi@dksk.org.mk 023248931
Bashkëpunëtor i ri për seanca dhe marrëdhënie me publikunMr. Riza Nexhbiiriza@dksk.org.mk  02 3248 934
NJËSIA PËR ÇËSHTJE FINANCIARE
Udhëheqëse e njësisë për çështje financiareMr. Daniela Trajçevskad.trajcevska@dksk.org.mk   02 3248 961
Këshilltar për kontroll të buxhetitVanja Stojanoviq Krstevskav.stojanovic@dksk.org.mk
Këshilltare për prokurime publikeMr. Sanja Spasovasanja.spasova@dksk.org.mk
NJËSIA PËR MENAXHIM ME BURIME NJERËZORE
Udhëheqës i njësisë për menaxhim me burime njerëzoreVesna Donevavdoneva@dksk.org.mk   02 3248 960
Këshilltare për menaxhim me burimet njerëzoreElica Paunovskaelica.paunovska@dksk.org.mk