Lista e të punësuarve ne sekretarijatin e KSHPK

Lista e të punësuarve në Sekretariatin e KSHPK

Titulli i vendit të punës Emri dhe mbiemri email dhe tel.
Sekretar i përgjithshëm Mr. Irena Popovska i.popovska@dksk.org.mk
02 3248 962
Këshilltar shtetëror për zbatimin e masave dhe aktiviteteve për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave Dr. Rozeta Trajan rozeta.trajan@dksk.org.mk
02 3248 939
Këshilltar shtetëror për politikat parandaluese kundër korrupsionit Irena Brzanova i.brzanova@dksk.org.mk
02 3248 951
SEKTORI PËR PLANIFIKIME STRATEGJIKE DHE INTEGRITET
Udhëheqës i sektorit të planifikimit strategjik dhe integritetit Mr. Maja Konevska mkonevska@dksk.org.mk
02 3248 964
Ndihmës udhëheqës i sektorit të planifikimit strategjik dhe integritetit Biljana Vrazhalska-Batiniq b.vrazalska@dksk.org.mk
02 3248 957
Njësia për planifikime strategjike, bashkëpunim, projekte, analitikë dhe arsim
Këshilltar për zbatimin e edukimit, ngritjen e ndërgjegjësimit publik dhe zhvillimin e konceptit të integritetit Mr. Aleksandra Chavdarevska a.chavdarevska@dksk.org.mk
02 3248 968
Bashkëpunëtor i lartë për planifikime strategjike dhe ndjekjen e realizimit të strategjisë kombëtare për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesit Sashko Kolev sashko@dksk.org.mk
02 3248 968
Njësia për kontrollim anti-korrupsion të legjislativës
Këshilltarë për kontrollim anti-korrupsion të legjislativës lidhur me sistemin politik Slavko Gjorgjeski sgjorgjeski@dksk.org.mk
02 3248 954
SEKTORI PËR PARANDALIMIN E KORRUPSIONIT
Njësia për parandalimin e korrupsionit
Udhëheqës i njësisë për parandalim të korrupsionit Jasminka Cvetkovska jasminkac@dksk.org.mk
02 3248 958
Këshilltar për parandalim të korrupsionit në fushën e shëndetësisë, punës dhe politikës sociale Mr. Darko Daçevski d.dachevski@dksk.org.mk
02 3248 943
Këshilltar për parandalim të korrupsionit në fushën e arsimit, shkencës, kulturës dhe sportit Andrijana Ristovska Marinic a.rmarinikj@dksk.org.mk
02 3248 942
Njësia për ndjekje të e financimit të partive politike, fushatave zgjedhore dhe korrupsionit në furnizimet publike
Këshilltar për ndjekje të korrupsionit në furnizimet publike Mr. Biljana Karakashova Shulev b.karakashova@dksk.org.mk
02 3248 944
SEKTORI I PARANDALIMIT TË KONFLIKTIT TË INTERESIT, MONITORIMI I GJENDJES SË PRONËSORE DHE INTERESAVE DHE LOBIMIN
Njësia për parandalimin e konfliktit të interesave dhe lobimin
Udhëheqës i njësisë për parandalimin e konfliktit të interesave dhe lobimin Kate Zdravkoska katez@dksk.org.mk
02 3248 940
Këshilltar për parandalim të konfliktit të interesit dhe lobimit Eluard Murtezani e.murtezani@dksk.org.mk
02 3248 937
Këshilltar për parandalim të konfliktit të interesit Besnik Xhemaili b.xhemaili@dksk.org.mk
02 3248 953
Bashkëpunëtor i lartë për parandalim të konfliktit të interesave M.r Stanka Milanovska stanka.milanovska@dksk.org.mk
02 3248 938
Bashkëpunëtor për ndjekjen e lëndëve nga fusha e konfliktit të interesave Mr. Ema Neshkovska e.neshkovska@dksk.org.mk
02 3248 941
Bashkëpunëtor i ri për ndjekjen dhe evidentimin e lëndëve nga fusha e konfliktit të interesit Gazmend Baftii g.baftii@dksk.org.mk
02 3248 941
Njësia për ndjekje të gjendjes së pronës dhe interesave
Këshilltar për ndjekje dhe hulumtim të gjendjes së pronës Mr. Nikolina Tarçugovska-Miloshevska nikolina@dksk.org.mk
02 3248 949
Bashkëpuntorë i lartë për evidentimin dhe azhurimin e bazës së të dhënave nga deklaratat për gjendjen e pronës dhe interesave Mr. Borce Stojanovski s.borce@dksk.org.mk
02 3248 947
Bashkëpuntorë i lartë për evidentimin dhe azhurimin e bazës së të dhënave nga deklaratat për gjendjen e pronës dhe interesave Mr. Antonija Andonova Tasevska a.andonova@dksk.org.mk
02 3248 966
Bashkëpunëtor i ri për evidentimin dhe azhurimin e regjistrit të personave të përzgjedhur dhe të emëruar Mirko Saviq msavic@dksk.org.mk
02 3248 965
Bashkëpunëtor i ri për ndjekjen e gjendjes së pronës dhe interesave Kefsere Bajrami k.bajrami@dksk.org.mk
02 3248 948
SEKTORI PËR PËRKRAHJE TË TI-së, ÇËSHTJE TË PËRGJITHSHME, SENACA DHE MARRËDHËNIE ME PUBLIKUN
Njësia për përkrahje të TI-së dhe çështjeve të përgjithshme
Bashkëpunëtor i ri për teknologji informatike Stefani Kostovska s.kostovska@dksk.org.mk
02 3248 955
Referent i pavarur – arkivuese Daniela Najdovska d.najdovska@dksk.org.mk
02 3248 930
Referent i ri – Arkivist Bujar Kurtaj b.kurtaj@dksk.org.mk
02 3248 972
Njësia për seanca dhe marrëdhënie me publikun
Udhëheqës i njësisë për seanca dhe marrëdhënie me publikun Adem Çuçul a.cucul@dksk.org.mk
02 3248 956
Këshilltar për përkthim nga gjuha maqedonase në gjuhën shqipe dhe nga gjuha shqipe në gjuhën maqedonase Adem Asani a.asani@dksk.org.mk
02 3248 963
Bashkëpunëtor i lartë për seanca Katica Kostovska k.kostovska@dksk.org.mk
02 3248 935
Bashkëpunëtor i lartë për mbështetje profesionale-operative në zhvillimin e procedurës së kundërvajtjes dhe ndjekjen e zbatimit të saj Burim Abazi b.abazi@dksk.org.mk
02 3248 931
Bashkëpunëtor i ri për seanca dhe marrëdhënie me publikun Riza Nexhbii riza@dksk.org.mk
02 3248 934
NJËSIA PËR ÇËSHTJE FINANCIARE
Udhëheqës i njësisë për çështje financiare Mr. Daniela Trajçevska d.trajcevska@dksk.org.mk
02 3248 961
Këshilltar për kontroll të buxhetit Mr. Katerina Zajkovska k.zajkovska@dksk.org.mk
02 3248 961
NJËSIA PËR MENAXHIM ME BURIME NJERËZORE
Udhëheqës i njësisë për menaxhim me burime njerëzore Vesna Doneva vdoneva@dksk.org.mk
02 3248 960