Lista e të punësuarve ne sekretarijatin e KSHPK

Lista e të punësuarve në Sekretariatin e KSHPK

Titulli i vendit të punës Emri dhe mbiemri email dhe tel.
Sekretar gjeneral Rozeta Trajan rozeta.trajan@dksk.org.mk
02 3248 939
SEKTORI PËR PLANIFIKIME STRATEGJIKE DHE INTEGRITET
Ndihmës-udhëheqës në sektorin për planifikim strategjik dhe integritet Maja Konevska mkonevska@dksk.org.mk
02 3248 938
Njësia për planifikime strategjike, bashkëpunim, projekte, analiza dhe edukim
Bashkëpuntor i lartë për planifikime strategjike dhe ndjekje të realizimit të Strategjisë Nacionale për parandalim të korrupsionit dhe konfliktit të interesave Sashko Kolev sashko@dksk.org.mk
02 3248 955
Bashkëpuntor i ri për analitikë Eluard Murtezani e.murtezani@dksk.org.mk
02 3248 963
Njësia për kontrollim anti-korrupsion të legjislativës
Këshilltarë për kontrollim anti-korrupsion të legjislativës lidhur me sistemin politik Sllavko Gjorgjevski sgjorgjeski@dksk.org.mk
02 3248
Këshilltarë për kontrollim anti-korrupsion të legjislativës lidhur me aktivitetet me interes publik dhe zhvillim të qëndrueshëm Besnik Xhemaili b.xhemaili@dksk.org.mk
02 3248 950
SEKTORI PËR PARANDALIMT Ë KORRUPSIONIT
Njësia për parandalim të korrupsionit
Udhëheqës i njësisë për parandalim të korrupsionit Irena Popovska i.popovska@dksk.org.mk
02 3248 936
Këshilltarë për parandalim të korrupsionit në fushën e Ligj-vënjes dhe qeverisë ekzekutive dhe punën e subjekteve juridike të cilët i formojnë Jasminka Cvetkovska jasminkac@dksk.org.mk
02 3248 940
Këshilltarë për parandalim të korrupsionit në sistemin gjygjësor Hristina Mishevska hmisevska@dksk.org.mk
02 3248 935
Njësia për ndjekje të finansimit të partive politike, fushata zgjedhore dhe korrupsion në furnizimet publike
Këshilltarë për ndjekje të korrupsionit në furnizimet publike Biljana Karakashova Shulev b.karakashova@dksk.org.mk
02 3248 937
SEKTORI PËR PARANDALIM TË KONFLIKTIT TË INTERESAVE, NDJEKJE TË GJENDJES SË PRONËS DHE INTERESAVE DHE LOBIM
Njësia për parandalim të konfliktit të interesave dhe lobimit
Këshilltarë për parandalim të konfliktit të interesave Kate Zdravkoska katez@dksk.org.mk
02 3248 965
Bashkëpuntorë i lartë për parandalim të konfliktit të interesave Stanka Milanovska stanka.milanovska@dksk.org.mk
02 3248 954
Bashkëpuntor për ndjekje të lëndëve nga fusha e konfliktit të interesave Ema Neshkovska e.neshkovska@dksk.org.mk
02 3248 938
Njësia për ndjekje të gjendje së pronës dhe interesave
Këshilltarë për ndjekje dhe hulumtim të gjendje së pronës Nikolina Tarçugovska-Milloshevska nikolina@dksk.org.mk
02 3248 941
Këshilltarë për ndjekje dhe hulumtim të gjendje së pronës Adem Çuçul a.cucul@dksk.org.mk
02 3248 957
Bashkëpuntorë i lartë për evidentimin dhe azhurimin e bazës së të dhënave nga deklaratat për gjendjen e pronës dhe interesave Borçe Stojanovski s.borce@dksk.org.mk
02 3248 934
Bashkëpuntorë për evidentimin dhe azhurimin e bazës së të dhënave nga deklaratat për gjendjen e pronës dhe interesave Antonija Andonova Tasevska a.andonova@dksk.org.mk
02 3248 943
Bashkëpuntor i ri për evidentimin dhe azhurimin e regjistrit të personave të zgjedhur dhe të emëruar Mirko Saviq msavic@dksk.org.mk
02 3248 956
SEKTORI PËR PËRKRAHJE IT, ÇËSHTJE TË PËRGJITHSHME, SENACA DHE RAPORTE ME PUBLIKUN
Njësia për përkrahje IT dhe çështje të përgjithshme
Bashkëpuntorë i ri për teknologji informatike Stefani Kostovska s.kostovska@dksk.org.mk
02 3248 962
Referent i pavarur – arkivues Daniella Najdovska d.najdovska@dksk.org.mk
02 3248 930
NJËSIA PËR ÇËSHTJE FINANSIARE
Udhëheqës i njësisë për çështje finansiare Daniella Trajçevska d.trajcevska@dksk.org.mk
02 3248 941
Këshilltarë për kontroll të buxhetit Katerina Zajkovska k.zajkovska@dksk.org.mk
02 3248 933
NJËSIA PËR MENAXHIM ME RESURSE NJERËZORE
Këshilltarë për menaxhim me resurse njerëzore Vesna Doneva vdoneva@dksk.org.mk
02 3248 942