Listë anketuese

Listë anketuese

Secili person i zgjedhur/emëruar është i detyruar t’i paraqesë Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit një Deklaratë Pasurie – Listë anketuese.
Ju mund ta shkarkoni formularin në formatin PDF dhe ta plotësoni atë në mënyrë elektronike.
Formulari i plotësuar duhet të nënshkruhet dhe të dorëzohet në arkivën e Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit brenda 30 ditëve pas zgjedhjes ose emërimit