Deklarata e interesave

Deklarata e interesave

Deklarata e interesave plotësohet vetëm gjatë përzgjedhjes/emërimit në afat prej 30 ditësh.
Personi i zgjedhur/emëruar është i detyruar të paraqesë deklaratën e interesave në arkivën e Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit.