Kontakt

Komisioni shtetëror për parandalimin e korrupsionit

Rr. Dame Gruev nr.1
1000 Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut

Telefon: +389 2 3215 377
e-posta: contact@dksk.org.mk