Informacione me karakter publik

Informacion nga qasje e lirë në informacione me karakter publik

Në përputhje me nenin 9 të Ligjit për qasje të lirë në informacione me karakter publik (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” Nr. 13/2006, 86/08, 06/10), Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, si posedues informacionesh është i detyruar të publikojë listën e informacionit që disponon dhe të disponueshëm për publikun.


Raporti vjetor për zbatimin e Ligjit për Qasje të Lirë në Informacionin Publik

Në përputhje me nenin 36 paragrafi 1 të Ligjit për qasje të lirë në informacione me karakter publik (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” Nr. 101/2019), zyrtari i mbajtësit të informacionit është i detyruar të përgatisë një Raport Vjetor për zbatimin e Ligjit për qasje të lirë në informacionin publik, për ta paraqitur atë në Agjencinë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacionin Publik deri më 31 janar të vitit aktual për vitin paraprak dhe për ta publikuar atë në faqen e internetit të mbajtësit të informacionit publik.


Personi i ngarkuar për qasje falas në informacionin publik:

Slavko Gjorgjeski
Telefoni i kontaktit: +389 (75) 273-026
e-mail: sgjorgjeski@dksk.org.mk