Informacione me karakter publik


INFORMATA ME KARAKTER PUBLIK

Në bazë të Ligjit për qasje të lirë te informatat me karakter publik, “informata me karakter publik” është informacion në çdo formë që krijoi ose me të cilën disponon mbajtësi i informacionit në përputhje me kompetencat e tij.

Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit sipas Ligjit për qasje të lirë te informatat me karakter publik është mbajtës i informacionit.

Kërkuesi, qasjen tek informata mund ta kërkon me gojë, me shkrim ose me regjistrim elektronik, ku kërkesa e bërë në formë elektronike  konsiderohet si kërkesë e bërë me shkrim.

Kërkesa me shkrim mund të dërgohet drejtpërdrejt në Komisionin Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit përmes arkivit; me postë në adresën e Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit (Presveta Bogorodica nr. 3 Shkup), si dhe në formë elektronike (përmes e-mail: b.abazi@dksk.org.mk).

Dokumente nga fusha e qasjes së lirë tek informatat me karakter publik:

-FORMË:  KËRKESË PËR QASJE NË INFORMATA ME KARAKTER PUBLIK

Formë : Ankes

Ligji për qasje të lirë te informatat me karakter publik

Raporti vjetor për zbatimin e LQLIKP – së për vitin 2023

Raporti vjetor për zbatimin e LQLIKP – së për vitin 2022

-Doracak – Publikim proaktiv të informacioneve

-Doracak – Udhëzime për transparencë proaktive

-Personi zyrtar për ndërmjetësim të informacioneve me karakter publik:

Burim Abazi
tel: +389(71)221-572
e-mail:  b.abazi@dksk.org.mk