Nisma Rajonale Antikorrupsion

Nisma Rajonale Antikorrupsion

Nënshkrimi i një Memorandumi për mirëkuptimin dhe bashkëpunimit për përparim të tregimit në institucionet publike në Maqedoninë e Veriut.

Në Shtator të vitit 2020, Sekretariati rajonal për luftë kundër korrupsionit (Sekretariati RAI) u nënshkrua Memorandum për një mirëkuptim dhe bashkëpunim (memorandum për mirëkuptime) me Komisionin shtetëror për parandalim të korrupsionit, nëpërmjet të cilit u angazhuan që t’i përmirësojnë kanalet e veta për lajmërim të treguesve dhe mekanizmave për mbrojtje të tyre, nëpërmjet implementimeve të aktiviteteve të parapara në kuadër të projektit të finansuar nga BE ’’Ndërprerja e heshtjes: Përmirësim i politikave dhe kulturës së tregimit në vendet e Ballkanit Perendimor dhe Moldavi’’ (në pjesën tjetër të tekstit: Projekti) të implementuar nga Sekretariati i RAI.

Qëllimi përfundimtar i nënshkrimit të Memorandumit për mirëkuptimin dhe përforcimit të kanaleve për zbulimin e informacioneve si dhe përforcim të mekanizmave për mbrojtje në fush-veprimin e përgjegjësive të KSHPK, gjë që është kyqe për nxitje të tregimit si mjet efikas për parandalim, zbulim dhe hulumtim të korrupsionit.


Memorandum për bashkëpunim