USAID CEP

USAID CEP

Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit (KSHPK) me mbështetjen e USAID-it, në kuadër të Projektit për Pjesëmarrje qytetare, zhvilloi aktivitete lidhur me forcimin e kapaciteteve të KSHPK-së në drejtim të realizimit sa më efikas dhe efektiv të kompetencave. Më konkretisht, është ofruar mbështetje, në aktivitetet e së cilës po punohet intensivisht dhe në drejtim të krijimit të një qendre trajnimi në kuadër të KSHPK-së, e cila do të sigurojë forcimin e vetëdijes dhe njohurive në luftën kundër korrupsionit, konfliktit të interesave dhe integritetit për punonjës të institucioneve të pushtetit qendror dhe lokal dhe publikun e gjerë në përgjithësi. Për funksionimin e kësaj Qendre Trajnimi është zhvilluar një program trajnimi për luftën kundër korrupsionit, konfliktit të interesave dhe integritetit.

Si partner në realizimin e aktiviteteve të projektit të mbështetura nga USAID CEP janë edhe Transparency International Macedonia (TI-M), me ekspertizë profesionale në përgatitjen e dokumentit “Vlerësimi i cenueshmërisë ndaj korrupsionit në institucionet shtetërore dhe autoritetet e planifikimit hapësinor, urbanizmit dhe ndërtimit”. Ky raport përfshin një sërë rekomandimesh për reduktimin (minimizimin) e rreziqeve të korrupsionit dhe metodologjinë për monitorimin e zbatimit të tyre. Gjatë periudhës së raportimit, TI-M vazhdoi të monitoronte zbatimin e rekomandimeve. Raporti i parë tremujor për zbatimin e rekomandimeve nga vlerësimet e ndjeshmërisë ndaj korrupsionit në institucionet shtetërore dhe pushtetit lokal në fushën e planifikimit hapësinor, urbanizmit dhe ndërtimit është publikuar tashmë në faqen e internetit të KSHPK-së dhe ka të bëjë me periudhën janar – mars 2022.

Në të njëjtën kohë, është me rëndësi të madhe edhe mbështetja që ka dhënë USAID CEP për përgatitjen e raportit të Monitorimit të zbatimit të rekomandimeve të Raportit të Vlerësimit të Vulnerabilitetit ndaj Korrupsionit në politikat dhe procedurat e punësimit, me një fokus të veçantë në nepotizëm, kronizëm dhe klientelizëm”. Ky është një proces i vazhdueshëm, rekomandimet e të cilit janë shumë të rëndësishme për t’u zbatuar, dhe suksesi matet nga reaktiviteti dhe shkalla e zhvillimit / realizimit.

Me rëndësi të veçantë, krahas realizimit të aktiviteteve që kanë të bëjnë ose janë në bashkëpunim me organet e pushtetit qendror, kanë edhe njësitë e vetëqeverisjes vendore. Prandaj, USAID CEP përmes Shoqatës së Iniciativës Demokratike Gostivar (ADI Gostivar) ka kryer aktivitete për promovimin e rolit të DKSK-së me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit të qytetarëve për rëndësinë e DKSK-së dhe forcimin e përfshirjes aktive të tyre në procesin e ndërtimit të shtetit ligjor.

Në maj të vitit 2022 u mbështet takimi i punës së KSHPK-së dhe kabinetit të Zëvendës kryetarit të Qeverisë përgjegjës për politikat e qeverisjes së mirë në drejtim të forcimit të koordinimit dhe realizimit efikas të objektivave.

Si pjesë e komponentit të ndërtimit të kapaciteteve, përmes TI-M, USAID CEP siguroi mbështetje për dy udhëzime: Udhëzues për nevojat e Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit (DCC) për zbatimin e monitorimit sipas rekomandimeve të Raportit për Vlerësimin e Vulnerabilitetit ndaj Korrupsionit në Institucionet Shtetërore dhe Pushtetit Lokal, në fushën e Planifikimit Hapësinor, Urbanizmit dhe Ndërtimit dhe Udhëzues për zbatimin e monitorimit sipas rekomandimeve të Raportit për Vlerësimin e Vulnerabilitetit ndaj Korrupsionit në Institucionet Shtetërore dhe Pushtetit Lokal në fushën e Planifikimit Hapësinor, Urbanizmit dhe Ndërtimit (kjo është për institucionet e mbetura).