LOBIMI

Ligji i ri mbi lobimin u miratua në qershor të vitit 2021 me qëllim parandalimin e ndikimit të paligjshëm në politikat dhe proceset publike dhe efektet e mundshme korruptive. Ligji i rregullon kushtet për marrjen e statusit lobistë dhe organizatë lobiste, regjistrimin e lobistëve dhe organizatave lobiste dhe detyrimet e lobistëve, organizatave lobiste dhe individëve dhe organeve lobiste. Ligji për Lobi fillon me zbatimin më 11 qershor 2022. Për monitorimin e zbatimit të dispozitave të ligjit kompetente është Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit.

Nëse keni pyetje shtesë na kontaktoni në: lobbying@dksk.org.mk