Анкетен лист

Анкетен лист

Секое избрано / именувано лице е должно до Државната комисија за спречување на корупцијата да поднесе Образец за имотна состојба – Анкетен лист.
Образецот можете да го преземете во PDF формат и електронски да го пополните.
Пополнетиот образец потребно е да се потпише и во хартиена форма да се достави до архивата на Државната комисија за спречување на корупцијата во рок од 30 дена по иборот/именувањето на функцијата.