Изјава за имотна состојба и интереси и промена и пријавување промена во имотната состојба и интересите

Лицата од член 82 и 85 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси („Службен весник на РМ“ број 12/2019) имаат обврска да доставуваат изјава за имотна состојба и интереси и промена на имотната состојба на интересите во електронска форма, во рок од 30 дена од изборот/именувањето, односно промената во имотната состојба и интересите. Печатена копија од изјавата се доставува до писарницата на Државната комисија. 

Изјавата за имотна состојба и интереси се пополнува и доставува преку електронскиот систем со најава на следниот ЛИНК