2023

ИЗВЕШТАИ 2023 ГОДИНА


Извештај за антикорупциска проверка на Законот за заштита на децата, конкретно во делот на детските градинки, категориите на работните места и начинот на унапредување, оценувањето на давателите на јавни услуги, систематизацијата на работните места и начинот на именувањето и мандатирањето на директорот

Извештај за антикорупциска проверка на одредбите од Законот за донации и за  спонзорства во јавните дејности

Извештај за антикорупциска проверка на одредбите од Законот за здруженија и фондации

Извештај за антикорупциска проверка на одредбите од Закон за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост

Извештај за антикорупциска проверка на Законот за финанциска инспекција во јавниот сектор

Извештај за антикорупциска проверка на Законот за индустриски и зелени зони

Извештај за антикорупциска проверка на Законот за заштита на природата

Извештај за антикорупциска проверка на  член 164 Законот за здраствената заштита

 

 

 

Извештај за антикорупциска проверка на одредби од Законот за културата, Законот за вработените во јавниот сектор, Закон за прекршоците и Закон за агенциите за привремени вработувања, , по однос на детектирани законски слабости и празнини во постапките за именување и разрешување на директори – вршители на должноста и привремени вработувања во јавните институции

Извештај за антикорупциска проверка на Законот за Државното правобранителство

Извештај за антикорупциска проверка на Закон за заштита на децата

Извештај за антикорупциска проверка на одредени одредби од Законот за игрите на среќа и за забавните игри конкретно за регулирање на исплатата во готовина