Përbërja e KSHPK

Përbërja aktuale e Komisionit shtetëror për parandalimtë korrupsionit:

z-nj. Tatjana Dimitrovska, kryetar CV
z. Zoran Bogoevski, anëtar – CV
z. Servet Demiri, anëtar- CV
z-nj. Sofija Spasova Medarska, anëtar – CV
z-nj. Cveta Ristovska, anëtar – CV
z. Besnik Xhemaili, anëtar – CV-AL
z-nj. Biljana Karakashova Shulev, anëtar – CV