Verifikimi antikorruptiv i legjislacionit

Verifikimi antikorruptiv i legjislacionit

Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, në mënyrë që të forcojë dhe përmirësojë kompetencën e tij për të dhënë mendime mbi projektligjet e rëndësishme për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktin e interesave, kryen verifikimi antikorruptiv i legjislacionit.

Verifikimi antikorruptiv i legjislacionit, si një mekanizëm jashtëzakonisht i rëndësishëm parandalues ​​antikorruptiv i zbatuar në shumë vende, është një nga masat prioritare 1-Sundimi i Ligjit dhe Gjyqësori – Politikat dhe Legjislacioni antikorruptiv, i përcaktuar në Planin e Veprimit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut me listën e përparësive urgjente të reformës për Republikën e Maqedonisë të paraqitur nga Komisioni Evropian.

Verifikimi antikorruptiv i legjislacionit është një analizë dhe vlerësim i formës dhe përmbajtjes së rregulloreve ligjore. Kontrolli anti-korrupsion mbulon të gjitha projektligjet dhe ligjet fakultative që janë miratuar tashmë në mënyrë që të zbulojnë, parandalojnë dhe minimizojnë rreziqet e mundësisë së korrupsionit dhe konfliktit të interesit.

 

Metodologjia për kontrollin antikorrupsion të legjislacionit
e miratuar në seancën e 42-të të KSHPK (27.11.2020)


Vlerësimi i Cenueshmërisë nga korrupsioni në politikat dhe procedurat e punësimit, me fokus të veçantë në nepotizëmin, kronizmin dhe klientizmin – Raporti përfundimtar


ZHVATJA SEKSUALE SI VEPËR E KORRUPSIONIT: PËRGJIGJE JURIDIKE DHE INSTITUCIONALE


RAPORT NGA KONTROLLI I KRYER ANTIKORRUPSION NË LEGJISLACIONIN NGA SFERA E MJEDISIT JETËSOR


Shqyrtimi anti – korrupsion i Ligjit të Mjedisit Jetësorë