Komisioni shtetëror për parandalimin e korrupsionit

Takim me Asociacionin për Iniciativë Demokratike (AID)

Më 11 qershor 2021, në hapsirat e Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, u mbajt takim midis Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, përfaqësuar nga Zëvendës Nënkryetari Mr. Shemshi Sallai dhe Shoqatës së Asociacionit...

Seanca e 47-të e KSHPK

Në bazë të nenit 22 nga Ligji për parandalim të korrupsionit dhe konfliktit të interesave (Gazeta zyrtare e RM nr.12/19) Kryetari i Komisonit shtetëror për parandalim të korrupsionit, morri VENDIM Për thirrje të seancës...

Takim i realizuar ndërmjet UNODC dhe KSHPK

Me datë 25 mars të vitit 2021, me fillim në ora 09:30 në hapsirat e Komisionit shtetëror për parandalim të korrupsionit u realizuar takim me përfaqësuesit e UNODC, z0nja Virginia de Abajo Marques, Këshilltarë...