Komisioni shtetëror për parandalimin e korrupsionit

Trajnim për mbrojtjen e denoncuesve

Në drejtim të monitorimit të vazhdueshëm dhe përmirësimit të situatës të zbatimit të denoncimit të mbrojtur dhe promovimit të sinjalizimit si një nga mjetet më të zbatueshme për luftën kundër korrupsionit, më 12 korrik...

Seanca e 50 – të e KSHPK – së

Në bazë të nenit 22 nga Ligji për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave (Gazeta zyrtare e RM nr.12/19) dhe nenit 9 të Komisionit Shtetërror për parandalimin e Korupsionit (Teksti i konsoliduar),Kryetari i...