Komisioni shtetëror për parandalimin e korrupsionit

NJOFTIM – Nëse di, denonco!

Ftojmë të gjithë nxënësit e shkollave të mesme, nëpërmjet llojeve të ndryshme të artit (vizatime, grafika ose tregime të shkurtra komike), ta tregojnë në mënyrën e tyre krijuese nocionin Denoncim dhe Mbrojtje të denoncuesve....

NJOFTIM

Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, pas mbarimit të zgjedhjeve për kryetarë të komunave dhe anëtarë të këshillave të komunave dhe të qytetit të Shkupit, i rikujton kryetarët e zgjedhur, gjegjësishtë anëtarët e këshillave,...

Seanca e 54 – të e KSHPK – së

Në bazë të nenit 22 nga Ligji për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave (Gazeta zyrtare e RM nr.12/19) dhe nenit 9 nga rregullorja e punës së Komisionit Shtetëror për parandalimin e Korrupsionit...