Komisioni shtetëror për parandalimin e korrupsionit

Seanca e 41 e KSHPK

Në bazë të nenit 22 të Ligjit për parandalim të korrupsionit dhe konfliktit të interesave (gazeta zyrtare e RM nr. 12/19)Kryetari i Komisionit shtetëror për parandalim të korrupsionit, morri këtë: VENDIMPër thirrje të seancës...

Seanca e 40-të e KSHPK

Në bazë të nenit 22 nga Ligji për parandalim të korrupsionit dhe konfliktit të interesave (gazeta zyrtare e RM nr. 12/19) Kryetari i Komisionit shtetëror për parandalim të korrupsionit, miratoi këtë: VENDIMPër thirrje të...

Pres-konferenca e KSHPK

Komisioni shtetëror për parandalim të korrupsionit me datë 21. 10. 2020 (e mërkurë), me fillim në ora 11:30 para hapsirave të KOMISIONIT SHTETËROR PËR PARADALIM TË KORRUPSIONIT do të mbanë pres-konferencë tematike në lidhje...