Komisioni shtetëror për parandalimin e korrupsionit

Forum i hapur për antikorrupsion

Kryetarja e Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, Biljana Ivanovska, mbajti fjalimin e saj në ditën e parë të “Forumit të Hapur Kundër Korrupsionit”, i cili  mbahet më 6-7 dhjetor 2023, në hotel “Holiday...

Seanca e 95 – të e KSHPK – së

Në bazë të nenit 22 nga Ligji për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave (Gazeta zyrtare e RM-ës nr.12/19) dhe nenit 9 nga Rregullorja e punës së Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit,...