Komisioni shtetëror për parandalimin e korrupsionit

Seanca e 56 – të e KSHPK – së

Në bazë të nenit 22 nga Ligji për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave (Gazeta zyrtare e RM-ës nr.12/19) dhe nenit 9 nga rregullorja e punës së Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit...

Rezultatet përfundimtare të projektit: Vlerësimi i ndjeshmërisë ndaj korrupsionit në institucionet shtetërore dhe autoritetet e planifikimit hapësinor, urbanizmit dhe ndërtimit

Rezultatet përfundimtare të projektit: Vlerësimi i ndjeshmërisë ndaj korrupsionit në institucionet shtetërore dhe autoritetet e planifikimit hapësinor, urbanizmit dhe ndërtimit

Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit dhe Transparency International-Maqedoni në kuadër të projektit “Vlerësimi i cenueshmërisë nga korrupsioni në institucionet shtetërore dhe autoritetet për planifikim hapësinor, urbanistik dhe ndërtim”, i mbështetur financiarisht nga USAID...