Годишен план за следење на имотната состојба и интереси