Презентација „Родот и корупцијата – истражувања за Република Северна Македонија“