Продолжува учеството на Државната комисија за спречување на корупцијата во биатералните скрининг состаноци