ИПА 2 – ПРОМОВИРАЊЕ НА ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ОТЧЕТНОСТ ВО ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА

Поддршка од ЕУ ИПА 2 за промовирање на транспарентност и отчетност во јавната администрација

Проектот на Европската Унија „Промовирање на транспарентност и отчетност во јавната администрација“, поддржан преку ИПА 2 Програмата, ги поддржува Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) и Агенцијата за промовирање на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер (АППСПИЈК), со цел да ја зајакне нивната функционалност, и со тоа да придонесе кон зголемување на интегритетот и етичноста на јавните институции, како и да ја подобри транспарентноста и отчетноста на јавната администрација. Проектот се имплементира од ноември 2019 до ноември 2022.

Компонентата 1 од проектот, ја опфаќа поддршката насочена кон ДКСК, со цел јакнење на институцијата, поддржување на процесот на транспарентност, стручна асистенција во градењето и промоцијата на системот на интегритет и етичност во работењето на јавните институции.

Компонентата 1 опфаќа 6 главни области од потребата на ДКСК. На самиот почеток на проектот беа реализирани активности за јакнење на капацитетите на ДКСК и беше обезбедена поддршка за унапредување на функционалната поставеност, а во насока на поефикасно и поефективно извршување на редовните работни задачи кои се во надлежност на институцијата. Поддршката е поткрепена со соодветни електронски алатки за комуникација и следење на работењето, со што повторно се придонесува кон подобрување на ефективноста на работењето на Комисијата.

Паралелно на процесот на градење на техничките капацитети на Комисијата, се реализираат и активности кои се насочени кон јавните институции, но и кон општата јавност. Подготвена е Политика за интегритет, со сет на документи, со цел нивно прифаќање од страна на јавните институции, спроведена е јавна кампања за јакнење на свесноста за интегритетот на државните службеници и за промовирање на позитивен контекст и заштита на укажувачите.

Поддршката за унапредување на електронските системи и алатки за комуникација и размена на информации опфаќа повеќе сегменти од секојдневното постапување и активности на ДКСК. Имено, се врши воспоставување на систем за управување со податоци, воведување на електронски систем за следење на имотната состојба и интересите на избраните и именуваните лица, воспоставување на електронска алатка за антикорупциска проверка на закони и подзаконски акти, подготовка на платформа за електронско учење, која ќе им биде достапна на државните службеници и на општата јавност, се реализираше изработката на апликација за јакнење на свесноста на граѓаните за превенција од корупција, а се изработи и апликација за следење на процесот на имплементација на акцискиот план од Националната стратегија за превенција и борба против корупција и спречување на конфликт на интереси 2021 – 2025.

Сите набројани активности и резултати кои произлегуваат од Проектот на Европската Унија „Промовирање на транспарентност и отчетност во јавната администрација“, се во корелација со Европските вредности за добро владеење и директно придонесуваат кон јакнењето на институционалните капацитети за борба против корупцијата, како и промовирање и поддршка за имплементација на интегритетот со елементите на отчетност и етичност.