Вие сте овде:

Секретаријат на ДКСК

За вршење на стручните, административните и техничките работи на Државната комисија се формира Секретаријат како стручна служба на Државната комисија.

Со Секретаријатот на Државната комисија раководи генерален секретар. 

 

Генералниот секретар и вработените во Секретаријатот на Државната комисија имаат статус на административни службеници.

 

 

 


Советник за антикорупциска проверка на легислативатаstanka.milanovska@dksk.org.mk

Список на вработени на ДКСК

Назив на работно место Име и Презиме е-пошта и тел.
Генерален секретар Розета Трајан (CV) rozeta.trajan@dksk.org.mk
02 3248 939
Помошник раководител на сектор за програми, аналитика, меѓународна соработка и административни работи Маја Коневска mkonevska@dksk.org.mk
02 3248 938
Раководител на Одделение за спречување на корупцијата Ирена Поповска i.popovska@dksk.org.mk
02 3248 936
Раководител на Одделение за финансиски прашања Даниела Трајчевска d.trajcevska@dksk.org.mk
02 3248 941
Советник за спречување на корупцијата во политиката Адем Чучуљ a.cucul@dksk.org.mk
02 3248 957
Советник за антикорупциска проверка на легислативата Славко Ѓорѓески sgjorgjeski@dksk.org.mk
02 3248
Советник за спречување со корупцијата во вршењето на работите од јавен интерес Христина Мишевска hmisevska@dksk.org.mk
02 3248 935
Советник за спречување со корупцијата во економскиот и финансискиот систем Јасминка Цветковска jasminkac@dksk.org.mk
02 3248 940
Советник за човечки ресурси Весна Донева vdoneva@dksk.org.mk
02 3248 942
Советник за буџетска контрола Катерина Зајковска k.zajkovska@dksk.org.mk
02 3248 933
Советник за спречување на судир на интереси Кате Здравкоска katez@dksk.org.mk
02 3248 965
Советник за следење имотна состојба Николина Тарчуговска-Милошевска nikolina@dksk.org.mk
02 3248 941
Виш соработник за евидентирање и ажурирање на анкетните листови Борче Стојановски s.borce@dksk.org.mk
02 3248 934
Виш соработник за следење на Државната програма за превенција и намалување на појавата на судир на интереси Станка Милановска stanka.milanovska@dksk.org.mk
02 3248 954
Соработник за евидентирање и ажурирање на анкетните листови Антонија Андонова Тасевска a.andonova@dksk.org.mk
02 3248 943
Советник за антикорупциска проверка на легислативата Бесник Џемаиљи b.xhemaili@dksk.org.mk
02 3248 950
Помлад соработник за аналитика Елуард Муртезани e.murtezani@dksk.org.mk
02 3248 963
Помлад соработник за подготовка на седници Сашко Колев sashko@dksk.org.mk
02 3248 955
Помлад соработник за ажурирање на базата на податоците на анкетните листови Мирко Савиќ msavic@dksk.org.mk
02 3248 956
Самостоен референт - архивар Даниела Најдовска d.najdovska@dksk.org.mk
02 3248 930