Вие сте овде:

 

Претходната интернет страница (www.dksk.org.mk) не се ажурира, но ќе може да пристапите до неа како архива за одредени содржини.

 

 

 

Соопштение

      По повод донесеното Решение од Претседателот на Собранието на Република Македонија со број 09-1071/2 на 08.02.2019 година за распишување на избор за претседател  на Република Македонија и по донесеното Решение од Претседателот на Собранието на Република Македонија со број 09-1072/2 на 08.02.2019 година за распишување на предвремени избори за градоначалник на општина Охрид, градоначалник на општина Ново Село и градоначалник на општина Дебар,    

     Државната комисија за спречување на корупцијата ги известува министерствата, единиците на локалната самоуправа, фондовите, агенциите, дирекциите, јавните претпријатија, регулаторни тела, трговски друштва основани од државата и други институции основани од државата, како и јавноста за следното: 

Прочитај Повеќе


KOMUNIKATË

      Me rastin e Aktvendimit të miratuar nga Kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë me numër 09-1071/2, më 08.02.2019, për shpalljen e zgjedhjeve për kryetar të Republikës së Maqedonisë dhe të Aktvendimit të miratuar nga Kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë me numër 09-1072/2 më 08.02.2019 për shpalljen e zgjedhjeve të parakohshme për kryetar të komunës së Ohrit, kryetar të komunës së Novo Sellës dhe kryetar të komunës së Dibrës,    

     Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit i informon ministritë, njësitë e vetëqeverisjes lokale, fondet, agjencitë, drejtoritë, ndërmarrjet publike, organet rregullatore, shoqëritë tregtare të themeluara nga shteti dhe institucionet e tjera shtetërore, si dhe publikun, për sa më poshtë:

Lexo më tepër...

 

 


Соопштение за работен состанок на Државна комисија за спречување на корупцијата со Државната изборна комисија

Со цел непречено спроведување на Изборите за Претседател на Републиката 2019 година, кои ќе се одржат на 21.4.2019 година, Државната изборна комисија, денес 15.2.2019 година, во 12.30 часот одржа работен состанок со членовите на Државната комисијата за спречување на корупцијата.

Фокус на работниот состанок беше усогласувањето околу мерките и активностите кои ги преземаат двете комсии во изборната кампања, особено во делот на финансирање.

Двете страни ја истакнаа важноста на нивната соработка и со задоволство потврдија дека почеток на соработката ќе претставува меморандумот за соработка, кој ќе биде потпишан во роковите определени со Изборниот законик, од страна на Државната изборна комисија, Државната комисија за спречување на корупцијата и Државниот завод за ревизија.


Соопштение за одржување на седница

Државната комисија за спречување на корупцијата согласно член 22 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси (Сл. весник на РМ бр.12/19), на ден 15.02.2019 година (петок), со почеток во 10:00  часот во просториите на ДКСК, ќе ја одржи втората седница со следните точки од Дневниот ред:

  1. 1. Усвојување на Записник од првата седница на ДКСК;
  2. 2. Отварање на постапки за утврдување на судир на интереси по службена должност; 
  3. 3. Барања за мислења доставени од разни институции во врска со изборниот период 2019 година;
  4. 4. Отварање на предмет за злоупотреби на распределба на буџетски средства за финансирање на програма од областа на културата.

Соопштение

На 14.02.2019 година во просториите на Државната комисија за спречување на корупцијата се одржа прва средба помеѓу новиот состав на ДКСК и Амбасадорот на Италијанската Амбасада во Република Северна Македонија неговата екселенција г-динот Карло Ромео.

Средбата која се реализираше на иницијатива на Амбасадата беше главно насочена  кон унапредување на соработката и вклучување во активностите превземени од страна на Антикорупциската агенција на Италија - АНАК во насока на борба против корупција, унапредување на транспарентноста, интегритетот и етиката воопшто.


Соопштение

Како продолжување на активностите на Државната комисија за спречување на корупцијата во насока на борбата против корупцијата во образованието во периодот од 14-15 февруари 2019 година, со помош на ТАИЕКС инструментот се реализира експертска мисија на тема “Антикорупциски мерки во образованието”. 

Дводневната експертска мисија ќе покрие два аспекта: како против корупција во образованието и како со образование против корупцијата.

За време на експертската мисија реализирана од  двата експерти Иан К.Смит и Том Хамилтон , професори од Западна Шкотска ќе се остварат состаноци, покрај со членовите и вработените од Државната комисија за спречување на корупцијата и со претставници од Министерството за образование и наука, Бирото за развој на образованието, со граѓанската организација Институт за демократија ИДСЦС и директорот на Државен просветен инспекторат, Томе Спировски.

Очекуван резултат по завршување на експертска мисија е извештај / анализа со препораки во насока на унапредување на борбата против корупцијата во образованието и системско менување на сегашната перцепција и култура на прифаќање на корупцијата.


Соопштение за одржување на седница

Државната комисија за спречување на корупцијата согласно член 22 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси (Сл. весник на РМ бр.12/19), на ден 13.02.2019 година (среда), со почеток во 12:00  часот во просториите на ДКСК, ќе ја одржи првата седница со следните точки од Дневниот ред:

1.      Предлог - Одлука за избор на заменик- претседател на ДКСК;

2.     Предлог - Одлука за избор на генерален секретар;

3.      Предлог - Одлука за овластување на потписници на сметката  на ДКСК;

4.     Активности во врска со надлежноста на ДКСК за следење на законитоста на финансирањето на изборната кампања;

5.      Информација за обезбедување на материјално - технички услови за функционирање на ДКСК;

6.     Разно.

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТА

Врз основа на член 10 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси  („Службен весник  на РМ бр.12/2019 од 19.01.2019 година), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на ден 8 февруари 2019 година, донесе Одлука за именување на претседател и членови на Државната комисија за спречување на корупцијата. 

За претседател на Државната комисија за спречување на корупцијата именувана е г-ѓа Билјана Ивановска, дипломиран економист од Скопје.

За членови на Државната комисија за спречување на корупцијата именувани се:

  • г-дин Владимир Георгиев, дипломиран економист од Скопје
  • г-ѓа Софка Пејовска Дојчиновска, дипломиран правник од Скопје
  • г-ѓа Катица Николовска, дипломиран економист од Велес
  • г-дин Нури Бајрами, дипломиран правник од Гостивар
  • г-дин Горан Трпеноски, дипломиран правник од Струга 
  • г-дин Шемши Салаи, дипломиран правник од с. Добри Дол, Општина Врапчиште 

Одлуката за именување на претседател и членови на Државната комисија за спречување на корупцијата на Собранието на Република Македонија, влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“. 

Проект - "Антикорупциска едукација на учениците од средно образование"

На 01.01.2019 година започна реализацијата на двегодишниот проект "Антикорупциска едукација на учениците од средно образование", како продолжение на претходниот проект "Антикорупциска едукација на учениците од основно образование" кој резултираше со воведувањето на програма за антикорупциска едукација како дел од редовната годишна наставна програма во училишните наставни програми во основните училишта, во предметот Граѓанско образование.

"Антикорупциска едукација на учениците од средно образование " ќе се осврне на недостатокот на антикорупциска едукација во средните училишта, со цел повторно да се започне со програмата и да се воведе антикорупциска едукација како редовна тема во наставните програми во средните училишта. Програмата ќе се приспособи на возраста на средношколците и ќе се фокусира повеќе на подигнување на свеста кај младите за корупцијата, зајакнување на нивните знаења за корупцијата, форми на корупција и антикорупциски алатки, како и зајакнување на нивните знаења за важноста на градење личен интегритет.

Во периодот јануари-март 2019 година како прва активност е спроведување на истражување на национално ниво со млади луѓе со цел да се утврди сегашната состојба и да се утврди содржината на понатамошните активности насочени кон промена и подобрување.

Партнери за имплементација на овој проект се Државната комисија за спречување на корупцијата и Институтот за демократија "Социетас цивилис", со учесници од Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието. Проектот е финансиски поддржан од Амбасадата на Холандија во Скопје.

Во периодот од 14-15 февруари 2019 година во Скопје ќе се реализира експертска мисија за Антикорупциските мерки во областа на образованието. Главната идеја е подобрување на капацитетите на ДКСК и други надлежни институции преку собирање на нови знаења и практични искуства за методологии, стратегии, техники и ефикасни мерки за превенција и сузбивање на корупцијата во образованието, како и зголемување на јавната свест за корупцијата во образованието, спроведување на истражувања за нивото на корупција во образовните институции, но и за соработката меѓу државните институции и граѓанскиот сектор во оваа насока. Овој настан е организиран од страна на Државната комисија за спречување на корупцијата во соработка со инструментот TAIEX на Европската комисија.

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТА

Со цел објективно и вистинито информирање на јавноста, а во врска со прилогот на емисијата 360 степени, емитуван на ден 24.12.2018 година со  наслов:  „Тестиравме - дали отсуството на Антикорупциска комисија ги опушти и функционерите и службениците во Комисијата: повеќемина пратеници - едно возат, друго им пишува во анкетниот лист“, Секретаријатот на Државната комисија за спречување на корупцијата чувствува обврска да извести за целокупната постапка во врска со ажурирањето на анкетни листови за имотната состојба на избраните и именувани лица.

По приемот на анкетните листови и обрасците за имотна состојба во архивата на  ДКСК, истите се распределуваат во Одделението за следење и евидентирање на имотна состојба, каде што од страна на административните службеници рачно се внесуваат во електронската база на избрани и именувани лица. По тоа, на крајот на работниот ден се прави ажурирање на базата и новата состојба се прикажува на веб страницата на ДКСК. 

ИТ опремата како и електронската апликација за ажурирање на имотната состојба во електронската база се застарени и често пати се случуваат технички грешки и проблеми. Во тековната година покрај застарената опрема, се соочивме со проблеми од застарена електрична инсталација која предизвика поголеми падови на целокупниот ИТ систем на ДКСК, блокирајќи ја во редовното извршување на своите работни активности. За овие сериозни проблеми кои може да доведат до тотален крах на ИТ системот,  ДКСК во континуитет ги известува надлежните институции како и сите засегнати страни.

На ДКСК оваа година преку ИПА Твининг проект за интероперабилност и е доделена нова ИТ опрема, која за жал не може да ја користи бидејќи условите во просториите во кои се наоѓа институцијата тоа не го дозволуваат. Во повеќе наврати од надлежните институции е побаран друг простор со соодветни услови за прием и користење на новата ИТ опрема, но надлежните сеуште немаат изнајдено решение за овој голем проблем.

ДКСК до 360 степени веднаш достави детална информација за имотната состојба на конкретните лица кои беа предмет на нивен интерес, но содржините во емитуваниот прилог беа нецелосни и насочени кон ширење на дискредитација, кршејќи ги  принципите на професионалното и етичкото информирање со цел создавање на погрешна перцепција во јавноста за работењето на Секретаријатот на Државната комисија за спречување на корупцијата.

СООПШТЕНИЕ

Државната комисија за спречување на корупцијата учествуваше на Конференцијата на тема: „Итни реформски приоритети: Зајакнување на институционалната рамка во борбата против корупцијата. Има ли напредок?“ во организација на Платформата на граѓански организации за борба против корупцијата по повод одбележување на Меѓународниот ден за борба против корупција.

На конференцијата воведни обраќања имаа Слаѓана Тасева, претседател на Транспаренси Интернешнл-Македонија, Рената Дескоска, министер за правда, Самуел Жбогар, шеф на Делегацијата на Европската Унија во Македонија и Розета Трајан, генерален секретар во Државната комисија за спречување на корупцијата.

Генералниот секретар на ДКСК д-р Розета Трајан нагласи дека девет месеци сме без ДКСК, период кој сам по себе е специфичен како за институцијата така и за целото општествено живеење, додавајќи дека бранот на оставки во Комисијата само уште еднаш не потсетува дека јавноста е најголемиот чувар и сојузник во борбата со корупција. Денешниот настан треба да испрати силна порака дека за ефикасна борба со корупција потребен ни е темелен и суштински институционален и граѓански ангажман.

СООПШТЕНИЕ

Државната комисија за спречување на корупција во рамките на веќе воспоставената соработка со Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Балканската мрежа за развој на граѓанското општество (БЦСДН), во периодот од 03-05 декември 2018 година учествуваше на работилница на тема: Вклучување на засегнатите страни во процесот на ревизија на Конвенцијата на Обединети Нации за борба против корупцијата (УНКАК).

Работилницата имаше за цел на едно место да ги обедини сите засегнати страни во процесот на ревизија на Поглавјата 2 и 5 од Конвенцијата што се однесуваат на превентивните мерки и на поврат на имотот и да овозможи дијалог за важноста на овој меѓународно правен инструмент во националното законодавство. Токму поради тоа на истата свое учество покрај ДКСК имаа и претставници од други релевантни државни институции: Министерството за правда, Царинската Управа и Дирекцијата за одземен имот, претставници од повеќе граѓански организации, но и од приватниот сектор претставувани преку Стопанските комори во РМ.

СООПШТЕНИЕ

Државната комисија за спречување на корупцијата учествуваше на Конференцијата „За општество ослободено од корупција“ во организација на ЦИВИЛ – Центар за слобода.

На Конференцијата воведно обраќање имаше претседателот на ЦИВИЛ, Џабир Дерала, а свои излагања имаа претседателот на Владата на Република Македонија, Зоран Заев, Генералниот секретар на Државната комисија за спречување на корупцијата д-р Розета Трајан, професорката Мирјана Најчевска, Ване Цветанов од „Зелена лупа“, поранешниот министер и експерт за финансии Џевдет Хајредини, претседателот на Демократскиот сојуз, Павле Трајанов, Владимир Георгиев, државен советник во ДКСК, активистот Мариглен Демири, Петар Богојевски, член на ВМРО-ДПМНЕ, новинарот  Горан Лефков и Илија Николовски, претседател на Партијата на пензионерите.

Генералниот секретар на ДКСК  д-р Розета Трајан нагласи дека овој настан е потврда дека е неопходен сериозен пристап во борбата против корупцијата, додавајќи дека ДКСК во изминатиот период беше нем посматрач на сите случувања во општеството, состојба која пред се се должи на нејзината неефикасност, нетранспарентност и партизираност.

9-ТИ ДЕКЕМВРИ МЕЃУНАРОДЕН ДЕН ЗА БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈАТА

Обележувајќи го 9-ти декември Меѓународниот ден за борба против корупцијата, денот кога во 2003 година беше отворена за потпишување Конвенцијата на Обединетите Нации за борба против корупцијата УНКАК,  е момент кога треба да се потсетиме на водечките принципи содржани во преамбулата на Конвенцијата:

“Загрижени поради тежината на проблемите што ги предизвикува корупцијата и заканата што таа ја претставува за стабилноста и безбедноста, поткопувајки ги институциите и демократските вредности, моралните вредности и правдата и изложувајки ги на опасност трајниот развој и правната држава,

Загрижени, исто така, поради поврзаноста што постои помеѓу корупцијата и другите форми на криминал, особено организираниот и економскиот криминал, како и перењето на пари,

Соопштение

    По повод донесената Одлука за распишување на референдум за консултирање на граѓаните на целата територија на Република Македонија, од Собранието на Република Македонија на 30 јули 2018 година, Секретаријатот на Државната комисија за спречување на корупцијата ја известува јавноста за следното:

 

         Во претстојниот период на спроведување на активностите поврзани со закажаниот референдум на 30 септември 2018 година, Државната комисија за спречување на корупцијата нема законски основ да постапува и одлучува по доставени барања и пријави од различни субјекти поврзани со процесот на одржување на референдумот. 

 

                                                                              Секретаријат на Државната комисија за                                                                                                                                             спречување на корупцијата

 

Експертска мисија за Систем за спречување на судир на интереси

Во Државната комисија за спречување на корупцијата во периодот од 24-26 септември 2018 година ќе се реализира Експертска мисија за Системот за спречување и управување со судирот на интересиОвој настан е организиран од Државната комисија за спречување на корупцијата со поддршка на инструментот TAIEX.

Експертот г-ѓа Вита Хабјан Барбориќ, Раководител на Центарот за превенција и интегритет на јавните служби во Комисијата за спречување на корупцијата во Словенија, ќе одржи неколку средби со вработените во Секретаријатот на Државната комисија за спречување на корупцијата и со членовите на работната група за измена на Законот за спречување на корупцијата и Законот за судир на интереси.

Од експертот се очекува покрај споделување на компаративни искуства во полето на спречувањето на судирот на интереси да даде и конкретни предлози и препораки за регулирање на конкретната проблематика.


Завршен настан на проектот „Зајакнување на националните капацитети во борбата против организираниот криминал и корупција“

Претставници од Државната комисија за спречување на корупцијата учествуваа на завршниот настан на проектот „Зајакнување на националните капацитети во борбата против организираниот криминал и корупција“, финансиран од Европската унија преку Инструментот за претпристапна помош (IPA) – TAIB 2012.

Главни корисници на проектот се Министерството за внатрешни работи и Министерството за правда, а Државната комисија за спречување на корупцијата беше една од институциите  кои се партнери во имплементација на проектните активности. 

На настанот се обрати г-дин Јаромир Левичек од Делегацијата на Европската унија, кој го посочи значењето на унапредувањето и зајакнувањето на меѓуинституционалната соработка. Исто така свое обраќање имаа и Министерот за внатрешни работи г-дин Оливер Спасовски, Заменик-министерот за правда г-дин Оливер Ристовски, директорот на проектот Андреа Д'Анџело, г-дин Марјан Стоилковски раководител на Одделението за компјутерски криминал и дигитална судска медицина при Министерството за внатрешни работи, г-ѓа Розета Трајан генералниот секретар на Државната комисија за спречување корупција и г-дин Фатон Асани Директор на Агенцијата за управување со одземен имот. 

Прочитај Повеќе

Обука за обучувачи на тема "Заштита на укажувачите"

Во рамките на воспоставената  соработка со Проектот против економски криминал, кој се имплементира од страна на Советот на Европа во рамките на Хоризонталната програма за Западен Балкан и Турција, во периодот од 16 до 18 Мај 2018 година, во Охрид, ќе се реализира Обука за обучувачи на тема: Заштита на укажувачите.  

На тридневната обука покрај претставници од Државната комисија за спречување на корупцијата, ќе учествуваат и претставници од Министерството за внатрешни работи, Царинската управа, Управата за јавни приходи и Јавното Обвинителство.

Обуката, заедно со останатите активности во рамките на проектот, има за цел да го подобри спроведувањето на клучните препораки на Групата на држави на Советот на Европа против корупцијата (ГРЕКО) и Комитетот на експерти за евалуација на мерките за спречување на перење пари и финансирање на тероризам и да придонесе кон понатамошно зајакнување на институционалните капацитети на земјата .

Панел дискусија: Модели на антикорупциски тела

Во насока на унапредување на антикорупциското законодавство, а со цел јакнење на превенцијата и борбата против корупцијата и судирот на интереси и  зајакнување на интегритетот на институциите, истовремено исполнувајќи ги препораките на ГРЕКО и насоките од УНКАК , Државната комисија за спречување на корупцијата и Министерството за правда со поддршка на ИПА проектот Јакнење на националните капацитети за борба против корупцијата и организиран криминал, организираа Панел дискусија: Модели на антикорупциски тела. 

На истата свои обраќања имаа г-дин Јаромир Левичек, Шеф на операции и јакнење на институциите од ДЕУ, г-дин Оливер Ристовски, Заменик министер за правда, г-ѓа Розета Трајан, Генерален секретар во ДКСК и Анета Павловска Данева, претставник на РМ во ГРЕКО. Сите тие ја потенцираа потребата од силната волја за создавање на независно тело кое во свој полн капацитет ефикасно ќе се справува и ќе се бори со корупцијата и судирот на интереси, а гаранција за тоа треба да биде состав од лица со јак и изграден  личен интегритет:

Прочитај повеќе

Известување за јавност

29.03.2018 година Државната комисија за спречување на корупцијата ја известува јавноста дека со оглед на тоа што на 19 март 2018 година од страна на Собранието на Република Македонија е донесена Одлука за разрешување членови на ДКСК, со која се разрешени од функцијата пет членови на ДКСК, во претстојниот период нема можност да одлучува и решава по однос доставените барања и пријави од странките, во согласност со начинот на работа на ДКСК утврден во член 51 од Законот за спречување на корупцијата. 

Во смисла на наведеното, известуваме дека Секретаријат како стручна служба на ДКСК, ќе постапува и ќе ги врши административните и техничките работи на ДКСК и преку архивата и службената електронска пошта на ДКСК ќе ја прима и администрира целокупната документација што ќе пристига на адреса на ДКСК.  

Учество на конференција „Борбата против корупцијата - предизвик за заедничко делување на граѓаните и институциите“

28.03.2018 година. Претставници од Државната комисија за спречување на корупцијата учествуваа на конференцијата во организација на МЦМС на тема „Борбата против корупцијата - предизвик за заедничко делување на граѓаните и институциите“ што се одржа на 28 март 2018 година во Скопје. Конференцијата се одржа во рамките на проектот „Следење на работата на ДКСК“, што го спроведуваше МЦМС во соработка со ДКСК, со  поддршка од Британската амбасада во Македонија.

Во рамките на конференцијата покрај Вицепремиерот за економски прашања г-динот Анѓушев кој ја охрабри борбата против корупцијата и според кого ДКСК треба да биде главната институција во борбата против корупцијата, институција која треба да биде деполитизирана и која нема да работи по ничиј диктат, на присутните им се обрати и Пол Едвардс, заменик шеф на мисијата на Британската амбасада во Македонија, кој се осврна на мотивите за поддршка на проектот Следење на работата на ДКСК, што се спроведуваше во изминатите 18 месеци.  

прочитај повеќе...

ДКСК подготви Предлог Стратегија за промоција на системот на заштита на укажувачите

Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) од 5-9 март ја одржа втората експертска мисија со експертот Марк Вортх од Европскиот центар за правата на укажувачите и работната група во која покрај членови на ДКСК и  вработените во Секретаријатот на ДКСК партиципираат и претставници од Министерството за правда, Министерството за информатичко општество и администрација, Народниот Правобранител, Транспаренси Интернешнл – Македонија и Бизнис конфедерацијата на Македонија.

прочитај повеќе

ДКСК одржа работна средба со УСАИД

Државна комисија за спречување на корупцијата одржа состанок со IMPAQ International, организација која е ангажирана од Агенцијата за меѓународен развој на САД (УСАИД) за спроведување на надворешна евалуација на аспекти од портфолиото на УСАИД/Македонија во областа на демократијата и владеењето на правото, како и сродни активности.

прочитај повеќе


ДКСК подготвува Стратегија за промоција на системот на заштита на укажувачите

Државната комисија за спречување на корупцијата во изминатите години има направено значаен прогрес во имплементирање на мерки за намалување на корупцијата и подигање на нивото на интегритет на институциите. Сепак предизвиците остануваат и значителна работа на ова поле се уште престои. Успешната имплементација на системот на заштита на укажувачите е потенцирана во сите стратешки документи, вклучувајки ги и Државната програма за превенција и репресија на корупцијата и судирот на интереси 2016-2019 .

прочитај повеќе


Јавна Опомена

Државната комисија за спречување на корупцијата постапувајќи по предмет од областа на судирот на интереси констатира состојба на судир на интереси кај лицето Маја Манолева поради повреда на член 9 од Законот за спречување судир на интерси.

Имено, службеното лице, покрај функцијата ВД Директор на ЈЗУ „Завод за физикална медицина и рехабилитација“ – Скопје ја извршува и функцијата управител на ПЗУ „ФИЗИОПЛУС Д-Р МАНОЛЕВА“- Скопје.

Постапувајќи согласно со одредбите од Законот за спречување судир на интереси, а во насока на отстранување на констатираната состојба, Државната комисија за спречување на корупцијата во смисла на член 23 став 1 од Законот за спречување судир на интереси се обрати до наведеното службено лице со барање во рок од 15 дена сметано од денот на приемот на барањето  доброволно да се откаже од извршување на една од двете функции кои истовремено ги извршува со што ќе излезе  од состојбата на судир на интереси во која се наоѓа.   


 прочитај повеќе


Јавна Опомена

Државната комисија за спречување на корупцијата постапувајќи по предмет од областа на судирот на интереси констатира состојба на судир  на интереси кај лицето Марјан Огњановски поради повреда на член 9 од Законот за спречување судир на интерси.

Имено, службеното лице, покрај функцијата член на Управен одбор во АД „ГТЦ“- Скопје ги извршува и функциите управител на Трговско Друштво „НАФТОВОД“ ДООЕЛ Скопје и управител на Трговско друштво ДТУ ТЕРМА – 2002 ДОО Скопје.

Постапувајќи согласно со одредбите од Законот за спречување судир на интереси, а во насока на отстранување на констатираната состојба, Државната комисија за спречување на корупцијата во смисла на член 23 став 1 од Законот за спречување судир на интереси се обрати до наведеното службено лице со барање во рок од 15 дена сметано од денот на приемот на барањето  доброволно да се откаже од извршување на две од трите функции кои истовремено ги извршува со што ќе излезе  од состојбата на судир на интереси во која се наоѓа.

прочитај повеќе

Јавни опомени

27.12.2017 - Државната комисија за спречување на корупцијата постапувајќи по предмети од областа на судирот на интереси констатира состојба на судир  на интереси кај лицата Верица Узунова, Виолета Хаџиева Гиноска и Огнан Миовски, поради повреда на член 9 од Законот за спречување на судир на интерси и поради кумулација на функции  – извршување на две функции истовремено и тоа:

 

1)     Верица Узунова – кумулација на функции – истовремено со  функцијата директор на ЈП за изградба, одржување и користење на јавни паркинг простории „ПАРКИРАЛИШТА“ Струмица ја извршува и функцијата член на Надзорен одбор на АД Електрани на Македонија, Скопје;

2)     Виолета Хаџиева Гиноска – повреда на член 9 од Законот за спречување на судир на интереси – истовремено со  функцијата член на Управен одбор на ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод ја извршува и функцијата управител/овластено лице на ПЗУ Ординација по општа стоматологија ЈУГОДЕНТ Македонски Брод и  

3)     Огнан Миовски - повреда на член 9 од Законот за спречување на судир на интереси – истовремено со член на Управен одбор на ЈЗУ Здравствен дом Пехчево ја извршува и функцијата управител на Сметководствено биро ОГНАН ДООЕЛ, Пехчево.

 

прочитај повеќеВодич за вработените во јавниот сектор


Најчесто поставувани прашања


ISO 9001:2008


Обратете се до комисијата


Архива

Доколку не сте во можност да најдете некоја содржина, побарајте во нашата архива.