АНТИКОРУПЦИСКА ПРОВЕРКА НА ЛЕГИСЛАТИВАТА ОД ОБЛАСТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА (ПЛАТФОРМА на граѓански организации за борба против корупцијата и Фондација отворено општество Македонија)