Дебата на тема “Состојбите во животната средина – управување со отпад”