ДКСК електронски ќе добива податоци од Централниот депозитар за хартии од вредност