KSHPK-ja do të marrë të dhëna në mënyrë elektoronike nga Depozituesi Qendror i Letrave me Vlerë