Author: DKSK

IMPLEMENTIMI I SISTEMIT TË INTEGRITETIT NË NIVEL LOKAL

Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit dhe Misioni i OSBE-së në Shkup më 13.06.2024 në Veles,  mbajtën të dytën nga katër ngjarjet e planifikuara me kryetarët e komunave dhe udhëheqësit e njësive të vetëqeverisjes...

Seanca e gjashtë e КSHPK-së

Në bazë të nenit 22, të Ligjit për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesit (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 12/19) dhe nenit 10 të Rregullores së Punës së Komisionit...

NJOFTIM

Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit (KSHPK) e njofton publikun se duke filluar nga sot (03.06.2024), të dhënat nga Deklaratat për gjendjen pronësore dhe interesave, të paraqitura përmes sistemit të ri elektronik, i cili...