Заклучни согледувања од јавна дебата Измена на регулатива за урбанистичко планирање одржана на ден 16.02 2022 год