За општество без корупција и институции со силен интегритет потребна е заедничка акција