Извештај за располагањето и користењето на државните средства од страна на службени лица

Извештај за располагањето и користењето на државните средства од страна на службени лица

Државната комисија за спречување на корупцијата постапуваше по предмет оформен врз основа на информации објавени во медиумите во кои се изнесуваат сомневања за злоупотреби на службената положба и овластувања и несовесно работење на избрани, именувани како и од други службени лица, предвидени со член 54 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси , поврзани со т.н “непродуктивни буџетски трошења” од Буџетот на Р. Северна Македонија. Врз основа на податоците доставени од државните органи и институции, локалните органи и други субјекти, Државната комисија за спречување на корупцијата по извршената анализа и нивна обработка изготви Извештај за располагањето и користењето на државните средства од страна на службените лица.

Извештај за располагањето и користењето на државните средства од страна на службени лица