Изјава за интереси

Изјава за интереси

Изјавата за интереси се пополнува само при избор/ именување во рок од 30 дена.
Избраното/именуваното лице е должно обрзацеот – изјава за интереси да ја достави во хартиена форма до архивата на Државната комисија за спречување на корупцијата.