Информации од слободен пристап до информации од јавен карактер

Информации од слободен пристап до информации од јавен карактер

Согласно член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија” бр.13/2006, 86/08, 06/10), Државната комисија за спречување на корупцијата, како имател на информации  е должна да ја објави листата на информации со кои располага и кои се достапни за јавноста.


 

Годишен извештај за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер

Согласно со член 36 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ( „Службен весник на Република С. Македонија“ бр.101/2019), службеното лице на имателот на информации е должно да подготви Годишен извештај за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, да го достави до Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер до 31 јануари во тековната година за претходната година и да го објави на веб страницата на имателот на информации од јавен карактер.


Барање за пристап до информации од јавен карактер

Барање за пристап до информации од јавен карактер (word верзија)

Годишен извештај за спроведување на ЗСПИЈК за 2021 година

Годишен извештај за спроведување на ЗСПИЈК за 2020 година

Годишен извештај за спроведување на ЗСПИЈК за 2019 година

Листа на информации од јавен карактер со кои располага Државната комисија за спречување на корупцијата

Образец на жалба за недозволување на пристап до информации

Одлука за утврдување на надоместок за материјалните трошоци за дадената информација од имателите на информации


Задолжено лице за слободен пристап до информации од јавен карактер:

Бурим Абази
Контакт тел: +389(71)221-572
e-маил: b.abazi@dksk.org.mk