Истражувања

Истражувања – 2022 година


Квантитативно истражување за перцепциите и ставовите на граѓаните за укажувачите

Тренд анализа на главните наоди од мерење на јавното мислење во однос на перцепцијата на корупција во рамки на проектот „Промовирање на транспарентност и одговорност во јавната администрација во Северна Македонија“ финансиран од Европската Унија

Анализа на главните наоди од мерење на јавното мислење за перцепција на граѓаните за корупција и интергритет 2 дел, во рамки на проектот „Промовирање на транспарентност и одговорност во јавната администрација во Северна Македонија“ финансиран од Европската Унија


Истражувања – 2020 година


Анализа на главните наоди од мерење на перцепцијата на корупција и интегритет во рамки на проектот “Промовирање на транспарентност и одговорност во јавната администрација во Северна Македонија” финансиран од Европскатa Унија – 1 дел

Анализа на главните наоди од мерење на перцепцијата на корупција и интегритет во рамки на проектот “Промовирање на транспарентност и одговорност во јавната администрација во Северна Македонија” финансиран од Европскатa Унија – 2 дел


Мерење на перцепцијата за заштита на укажувачите

Извештај за квантитативно истражување за перцепциите и ставовите на граѓаните за укажувачите