Контакт за медиуми

Е-маил адреса за поставување новинарски прашања поврзани со работата на Државната комисија за спречување на корупцијата:
contact@dksk.org.mk

Контакт лица:

м-р Ирена Поповска – Генерален секретар
е-mail: i.popovska@dksk.org.mk;

Адем Чучуљ – Раководител на одделение за седници и односи со јавноста
е-mail: a.cucul@dksk.org.mk;
Тел: +38970377027